Реализација Ерасмус пројекта у ОШ „Свети Сава“ у Врчину

0
  • Ерасмус пројекат мобилности, “Implementation of  ICT tools and innovative teaching skills at school“, реализован је у периоду од 13. до 18. новембра 2017. године у основној школи „ Тонета Чуфарја” у Марибору, Словенија. У реализацији пројекта учествовала су четири наставника основне школе ” Свети Сава” из Врчина, наставник географије Никола Љешњак, наставница биологије Јелена Вукчевић, наставница енглеског језика Милена Петровић и наставница немачког језика Александра Гајачки. Наставници су пет радних дана посећивали наставу у овој мариборској основној школи и унапредили своје вештине кад је реч о  употреби ИКТ алата у савременој настави. Кроз размену искустава са колегама из Марибора наставници су стекли увид и у бројне пројекте у којима њихова школа учествује и велики број креативних активности. Било је прилике и за размену искуства са колегама са Малте. Током реализације пројекта наши наставници су имали част и да упознају словеначку министарку образовања. Школа домаћин је организовала заједнички обилазак знаменитих места у Словенији, језера Блед и Бохињ, као и Љубљане, главног града Словеније.

    *Erasmus projekt mobilnosti “Implementation of  ICT tools and innovative teaching skills at school“ je izveden v obdobju od 13. do 18. novembra 2017. leta v osnovni šoli “Toneta Ćufarja“ v Mariboru, Slovenija.V izvedbi tega projekta so sodelovali učitelji osnovne šole “Sveti Sava“ iz Vrčina, in sicer učitelj zemljepisa Nikola Lješnjak, učiteljica biologije Jelena Vukčević, učiteljica angleškega jezika Milena Petrović in učiteljica nemškega jezika Aleksandra Gajački.Učitelji so pet delovnih dni prisostvovali predavanjih v tej mariborski šoli in vnapredili svoje veščine v uporabi IKTorodjih v sodobnih predavanjih. Ob izmenjavi izkušenj s kolegi iz Maribora so učitelji dobili pogled v številne projekte v katerih sodeluje njihova šola in še veliko drugih kreativnih aktivnosti. Bilo je tudi dovolj časa za izmenjavo izkušenj s kolegi iz Malte.V izvedbi tega projekta so naši učitelji imeli čast spoznati slovensko ministrico za izobrazbo, ki je v tem času tudi obiskala to šolo.Ta šola je organizirala tudi oglede znamenitih mest v Sloveniji, in sicer jezera Bled in Bohinj, in Ljubljane, glavnega mesta Slovenije.

 

*Erasmus Projekt der Mobilität “Implementation of  ICT tools and innovative teaching skills at school“ wurde im Zeitabschnitt von 13. bis 18. November 2017 in der Grundschule „ Toneta Cufarja” in Maribor, Slowenien realisiert.An der Realisation des Projektes haben vier Lehrer aus der Grundschule  ‚‚ St. Sava‘‘  in Vrcin teilgenommen, und zwar Erdkundelehrer Nikola Ljesnjak, Biologielehrerin Jelena Vukcevic, Englischlehrerin  Milena Petrovic und Deutschlehrerin Aleksandra Gajacki.Fünf Tage lang haben die erwähnten Lehrer den Unterricht in der slowenischen Grundschule beobachtet um ihre eigenen Techniken, betreffend ICT Tools in modernem Unterrichtsprozess zu  erweitern.Durch den Erfahrungsaustausch  mit den Kollegen aus Maribor haben die Lehrer sowohl einen weiten Einblick in die zahlreichen Projekte bekommen, an denen die fleißigen Kollegen aus Maribor im Moment teilnehmen, als auch in die anderen kreativen Aktivitäten, die sie unternehmen.  Auch ein Austausch mit den Kollegen von Malta war möglich.Während des Projektes hatten unsere Lehrer die Gelegenheit die slowenische Bildungsministerin kennenzulernen, die die Gastgeberschule zu der Zeit besucht hat.Die Gastgeberschule hat eine gemeinsame Besichtigung von berühmten Sehenswürdigkeiten Sloweniens organisiert, und zwar  von den Seen Bled und Bohinj und von der Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana.

* Erasmus project of mobility “Implementation of ICT tools and innovative teaching skills at school“ was implemented in the period between 13th and 18th November 2017 in primary school “Toneta Cufarja” in Maribor in Slovenia. Four teachers from primary school “St. Sava” in Vrcin took part in the project implementation, Geography teacher Nikola Ljesnjak, Biology teacher Jelena Vukcevic, English teacher Milena Petrovic and German teacher Aleksandra Gajacki.The teachers visited classes in primary school in Maribor and improved their abilities of ICT tools usage in modern teaching. Through experience exchange, the teachers gained insight into numerous projects which the school took part in and many creative activities. They also had the opportunity of exchanging experiences with colleagues from Malta.During the project implementation our teachers were honored to meet Slovenian Minister of Education that visited the school that week.The host school organized sightseeing tour of two lakes Bled and Bohinj, as well as a visit to the capital of Slovenia, Ljubljana.

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка