ЈП Грочански Комуналац

ЈП „Грочански комуналац“

Петра Драпшина 21
11306 Гроцка

Инфо центар:
011/8503-043

Радно време:
понедељак-петак 07-15 ч

Mail: info@grocanskikomunalac.rs

сајт: www.grocanskikomunalac.rs

 

Руководство:

вд директор – Беџо Ликаровски

 

 

ЈКП „Грочански комуналац“ ул. Петра Драпшина 21 је основано 13.11.2013 год. Одлука бр.23-42 уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 2135/2014 са седиштем у Гроцкој, са матичним бројем 20985895 и пореским идентификационим бројем 108373292.

Делатности којим се бави предузеће су:

1. Изношење смећа у северном делу општине
2. Одржавање јавних површина у северном делу општине

Законски оквир који уредјује пословање предузећа одредјен је следећим прописима:

– Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.119/2012)
– Закон о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.119/2012)
– Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Службени гласник РС бр.5/06).
– Закон о буџетском систему (Службени гласник РС бр.62/2013)
– Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011 годину са пројекцијама за 2012 и 2013 годину
– Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007 годину (Министарство финансија бр.023-02-526/2006-06 до 27.11.2006)
– Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС бр.88/2011)
– Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.129/2007)
– Упутство за израду програма пословања локалних јавних предузећа са табелама Одлука о одржавању чистоће у посебним насељеним местима општине Гроцка Статут предузећа

Предузеће садржи 3 сектора:

1. Сектор за организационо-правне послове
2. Сектор за економско-финансијске послове
3. Сектор за комунално техничке послове

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка