Извод из матичне књиге венчаних

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:

– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси
Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:

За лица која су брак закључила пре 1946. обавезно навести цркву у којој је брак склопљен.
Извод из матичне књиге венчаних се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.
Републичка административна такса: 430 дин. (за домаћи извод)
Републичка административна такса 720 дин. (на међународном обрасцу)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин.
За прву копију међународног извода плаћа се 720 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 410 дин.
Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
Место предаје документације: шалтери

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева
Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30
Телефон за информације: 8501-312 лок 295
Напомена:
Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама Општине Гроцка и осталих градских општина Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка