Издавање одобрења за постављање средства за оглашавање површине до 2 m2

Одељење за грађевинско-урбанистичке и
комунално-стамбене послове
Одсек за комунално-стамбене послове

Издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање површине до 2m²

Обавезна документација за добијање одобрења за постављање рекламног
средства:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање површине до 2m²
-Фотокопија личне карте подносиоца захтева ( обе стране )
-Решење о упису у регистар привредних субјеката / Агенција за привредне регистре
-ПИБ број ( Потврда о извршеној регистрацији )
-Документ који га легитимише као власника или корисника – закупца објекта на
који се поставља средство за оглашавање:
– Доказ о власништву на објекту,
– Уговор о закупу ,
– Решење о одобрењу за заузеће јавне површине – за постављање киоска
-Сагласност власника или корисника објекта на који се поставља средство за оглашавање
-Пројекат средства за оглашавање који израђује овлашћена пројектна организација и који је прописно комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли ( 3 примерка пројекта )
-Доказ о плаћеним таксама
Обавезна документација за продужење важности Одобрења за постављање рекламног средства:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање површине до 2m²
-Фотокопија личне карте подносиоца захтева ( обе стране ), решење о упису у регистар привредних субјеката / АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ/
-Порески идентификациони број
-Фотокопија Решења којим је одобрено постављање рекламног средства за продужење важности решења
-Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса за поднети захтев: 310 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Општинска административна такса за израду решења: 3.621 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде: ЗАХТЕВ ЗА РЕКЛАМУ

Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка