Одобрење за склапање брака преко пуномоћника

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев за Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
– Извод из матичних књига рођених за будуће супружнике
– Уверења о држављанству
– Копије личних карата за будуће супружнике
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
– Копија личне карте за пуномоћника
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.
Републичка административна такса: 610 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15-30

Телефон за информације: 8501-312 лок.295
Брак се закључује по месту пребивалишту лица која закључују брак.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка