Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za Odobrenje za sklapanje braka preko punomoćnika
– Izvod iz matičnih knjiga rođenih za buduće supružnike
– Uverenja o državljanstvu
– Kopije ličnih karata za buduće supružnike
– Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod nadležnog suda sa izjavom o budućem prezimenu
– Kopija lične karte za punomoćnika
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: kancelarija matične službe

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
Punomoćje važi 90 dana od dana overe nadležnog organa.
Republička administrativna taksa: 610 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15-30

Telefon za informacije: 8501-312 lok.295
Brak se zaključuje po mestu prebivalištu lica koja zaključuju brak.

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka