Promena ličnog imena

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograd

Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za promenu ličnog imena
– Izjava za promenu ličnog imena
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih (ako se promena prezimena traži zbog činjenice razvoda braka, u izvodu iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih mora biti upisana činjenica razvoda braka)
– Uverenje o državljanstvu
– Uverenje o prebivalištu (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a) ili fotokopija važeće lične karte
– Uverenje o izmirenom godišnjem porezu (izdaje Uprava javnih prihoda Zvezdara, 27. marta 43-45)
– Uverenje suda da nije podignuta optužnica (izdaje Prvi osnovni sud, Savska 17)
– Izvod iz matične knjige rođenih za decu podnosioca zahteva
– Potvrda o regulisanju vojne obaveze (izdaje Vojni odsek)
— Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: kancelarija matične službe

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Republička administrativna taksa: 940 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije: šalteri

Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok.295

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka