Промена личног имена

Секретаријат за управу Градске управе града Београд

Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев за промену личног имена
– Изјава за промену личног имена
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
– Уверење о држављанству
– Уверење о пребивалишту (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија важеће личне карте
– Уверење о измиреном годишњем порезу (издаје Управа јавних прихода Звездара, 27. марта 43-45)
– Уверење суда да није подигнута оптужница (издаје Први основни суд, Савска 17)
– Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
– Потврда о регулисању војне обавезе (издаје Војни одсек)
— Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 770 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место предаје документације: шалтери

Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок.295

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка