Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство Србије после марта 2005.

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Извод из матичне књиге рођених
– За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
– За удовце: Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
– За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
– Фотокопија личне карте (прва и друга страна) или неког другог личног документа са ЈМБГ

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.
Место предаје докумената: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе
Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

Напомена:
По пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство лице је обавезно да у што краћем року прибави и преда матичару потребна документа.

Путем телефона за информације можете проверити да ли је Решење МУП Републике Србије достављено матичару. Документација се предаје матичару тек пошто је Решење службено достављено.
Истовремено са уписом држављанства врши се и упис у матичну књигу рођених.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка