Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija za upis u MK rođenih:

– Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
– Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
– Uverenja o državljanstvu za roditelje
– Uverenje o prebivalištvu za roditelje (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a)
– Kopija važeće lične karte za roditelje
– Medicinska dokumentacija koja prati činjenicu rođenja deteta
– Izjava svedoka koji su prisustvovali porođaju (ukoliko je dete rođeno van zdravstvene ustanove)daje se lično pred ovim organom
– Po potrebi i druga dokumentacija
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrazaca: kancelarija br.1
Republička administrativna taksa: 940 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Radno vreme sa strankama: radnim danom 7:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok.295

Napomena:

Dokumentacija koja se podnosi na šalterima (prijem podnesaka)se može podneti svakog radnog dana od 7:30 do 15:30.

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka