Zaključenje braka

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
-Lične karte supružnika
-Kopije ili ukoliko su sa čipom očitane lične karte svedoka

Napomena: Na dan zakazivanja venčanja potrebno prisustvo oba supružnika

Mesto predaje dokumentacije: šalteri,kancelarija matične službe
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

Venčanje u sedištu matičnog područja.
Republička administrativna taksa: 380 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Iznos taksi za venčanje van sedišta matičnog područja 380 din + 16101 din(račun za uplatu dobija se u matičnoj službi).

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka