Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности

Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности врши послове:
који се односе на планирање, припрему и извршење буџета општине, локалне јавне приходе и расходе;
трезор општине – финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контрола расхода буџета, управљање дугом, буџетско рачуноводство, извештавање и управљање финансијским информационим системом, надзор над коришћењем буџетских средстава, финансијско- рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докуманата и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потра- живања обавеза.

Одељење врши послове
који се односе на признавање права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,
поверене послове из ове области и остваривање права већег обима од оних утврђених законом;
поверене послове из области приватног предузетништва;
послове у области друштвених делатности који нису у надлежности републике и града: административно-технички послови у вези са стипендирањем ученика и студената, одређени послови везани за разврставање деце ометене у развоју, послови у области образовања – старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа, послови везани за праћење уписа у први разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у наведеним школама, покретање прекршајног поступка против родитеља односно старатеља, у складу са законом, утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце за време остваривања образовно-васпитног рада, у сарадњи са школама, послови који се односе на положај младих – учешће у спровођењу стратегије и акционог плана за младе са територије општине;
праћење стања у области здравства;
културе – подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма;
физичке културе и социјалне заштите.

Одељење врши одређење послове у области пољопривреде
– спровођење мера заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта;
водопривреде;
индустрије;
занатства;
трговине;
снабдевање тржишта;
туризма
и врши и друге поверене послове на основу закона и других прописа.

 

Светлана Симијоновић, рођена 31. јула 1971. године у Прокупљу. Живи у Гроцкој, удата и има двоје деце. Завршила је Економски факултет одсек пословне финансије и рачуноводство. Радила је као рачуноводствени саветник – образовни информатор, на рачуноводственим пословима у фирми Тоди трејд. Председник је савета за економију. У Градској општини Гроцка ради као Начелник одељења за финансије, привреду и друштвене делатности. Говори руски језик.

Грађански водич кроз буџет за 2019. годину
Грађански водич кроз буџет за 2018. годину

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка