Исправка и допуна у матичним књигама

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка
Потребна документација:
– Захтев за исправку података
– Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
– Фотокопија личне карте или Уверење о настањењу (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
– Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити или
допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
– По потреби и друга документа

Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оргиналу и не могу бити старија од 6 месеци
Место предаје документације: шалтери

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 13 12

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка