Овера пуномоћја

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Писарница

Потребна документација:
– Образац или документ за потпис (пуномоћје, овлашћење…) – најмање 2 примерка
– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Једна копија остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 490 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место предаје документације: шалтер 3

Место решавања предмета: шалтер 3

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Неопходно је лично присуство >

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка