Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Odeljenje: Sekretarijat za upravu GU Grada Beograda
Odsek: Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Dokumenta za overu – najmanje 2 primerka
– Važeća lična karta, a za strance važeći pasoš
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Napomena vezana za dokumentaciju:
Jedan primerak ostaje u arhivi Opštine

Republička administrativna taksa: 1420 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije: kancelarija matičara

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 011/850 13 12 lokal 295

Napomena:
Uverenje se izdaje na lični zahtev ili roditeljima, ostali moraju imati overeno ovlašćenje.

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka