Уверење о држављанству

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Одсек за грађанска стања – матичари

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Републичка административна такса: 770 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 460 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место решавања предмета: уверења се издају одмах по предаји захтева

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Изводи се издају за сва лица која су уписана у Матичним књигама града Београда.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка