Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод иностраног органа на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, ако је дете рођено у браку, односно извод из матичне књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
– Уверење о држављанству за родитеље, односно родитеља
– Уверење о пребивалиштву (издато од ГСУП Београд, Љермонтова 12а)
– По потреби, и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Републичка административна такса: 240 дин.
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место предаје документације:шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка