Регистрација стамбених заједница

Дана 31.12.2016. године ступио је на снагу Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16)., који има за циљ увођење ефикасног система управљања стамбеним заједницама као организацијама власника посебних делова и којима је дата је могућност да буду носиоци свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по предходном законском решењу, већ у пуном правном промету.

Законом је по први пут успостављен јединствени систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама. Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

За упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница плаћа се административна такса у износу од 600,00 динара, на број жиро рачуна локалне самоуправе 840-742251843-73 , позив на број  97   62-012.

Преузимање захтева-додатак пријави

 

Преузимање захтева-потребна документација за рег

 

Преузимање захтева-записник са седнице и одлуке

 

Преузимање захтева-образац за рег.стамбене заједнице

 

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка