Издавање дозволе за угоститељске објекте – баште

Одељење за грађевинско-урбанистичке и
комунално-стамбене послове
Одсек за комунално-стамбене послове

Издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – нова башта

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине ради постављања баште угоститељског објекта – нова башта
– Фотокопија решења о регистрацији за обављање угоститељске делатности у 2 примерка
– Фотокопија доказа о правном основу коришћења пословног објекта у 2 примерка
фотокопија акта пореске управе за пореско-идентификациони број – ПИБ
– Техничка документација у 6 примерака, коју чине:
Графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њене димензије – волумен и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.);
опрему јавне површине (клупа, жардињера, ђубријера);
привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином), који је израђен од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације.
Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у размери 1:100;
Пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре – одговорног пројектанта и садржи:
-графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 – 1:100;
-приказ елемената баште (цртеж фотографија и проспект);
-технички опис елемената баште и начин монтаже;
-пројекат прикључка на електроводове у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта;
-пројекат ТНГ (течног нафтног гаса) инсталације, када је то условљено обезбеђивањем заштите од пожара.
У зависности од захтева, поред наведене докуметације, подноси се следећа документација:
-писмена сагласност Скупштине зграде, односно власника станова и пословног простора зграде ако се сенило причвршћује на објекат;
-писмена сагласност субјекта који управља површином на коју се башта поставља;
-писмена сагласност власника, односно корисника простора испред којег се башта поставља.
-изјава подносиоца захтева да прихвата да надокнади трошкове прибављања сагласности (потписана и оверена печатом привредног субјекта).

-Доказ о плаћеним таксама:

Општинска административна такса за поднети захтев: 310 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Општинска административна такса за израду решења: 9.382 дин.
Рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Градска административна такса за сагласност : 4.046 дин.
Рачун број: 840-742241843-03
Број модела: 97
Позив на број: 27-501-08
Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде: ЗАХТЕВ НОВА БАШТА
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка