Izvod iz matične knjige umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev za izdavanje
– Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: kancelarija matične službe

Napomena vezana za dokumentaciju:
Poželjno je upisati mesto smrti – matično područje (Vinča, Grocka, Ritopek), a za lica preminula pre 1946. upisati i crkvu gde je obavljeno opelo.

Izvod iz matične knjige umrlih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 520 din. (za domaći izvod)
Republička administrativna taksa 870 din. (na međunarodnom obrascu)
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
– Za upis u školu i fakultet
– Za potrebe vojne evidencije
– Za zasnivanje radnog odnosa
– Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
– Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
– Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

Napomena:
Izvod se izdaje za lica upisana u matičnim knjigama Opštine Grocka i ostalih gradskih opština na teritoriji Republike Srbije ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka