Upis činjenice venčanja u matične knjige na osnovu izvoda inostranih organa

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:
– Zahtev u slobodnoj formi
– Izvod iz matične knjige rođenih za ženika i nevestu
– Uverenje o državljanstvu za ženika i nevestu
– Uverenje o nastanjenju (izdaje GSUP Beograd, Ljermontova 12a) ili fotokopija lične karte
– Izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane sudskog tumača
– Po potrebi, i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija maticne službe

Uplaćuje se administrativna taksa u iznosu od 380 dinara.
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 62-012

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka