Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод из матичне књиге рођених за женика и невесту
– Уверење о држављанству за женика и невесту
– Уверење о настањењу (издаје ГСУП Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија личне карте
– Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране судског тумача
– По потреби, и друга документа

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матицне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка