Оснивање предузећа

Обавештење о процедурама регистрације предузетника уРегистар привредних субјеката АПР

Одредбом члана 88. став 2. Закона о регистрацији привредних субјеката  (Службени гласник РС бр. 55/04 и 61/05), прописано је да одредбе Закона о приватним предузетницима (Службени гласник СРС, бр. 54/89, 9/90, Службени гласник РС, бр. 19/91 … 101/2005), које се односе на упис предузетника у одговарајуће регистре престају да важе 31. децембра 2005. године.

Имајући у виду наведено регистрација предузетника (оснивања, промена и брисања) у Регистар привредних субјеката АПР, врши се у складу са начелима Закона о регистрацији привредних субјеката и на начин прописан одредбама члана 32. и 71. истог закона, а у складу са одредбама чланова 48. до 52. Закона о привредним друштвима (СЛ. Гласник РС број 125/04) и одредбама чланова Закона о приватним предузетницима које нису престале да важе.

У складу са наведеним одредбама утврђују се следеће процедуре у поступку регистрације предузетника, а у циљу уједначавања праксе поступања, како Агенцији, као регистрационог органа, тако и свих осталих државних институција које у вршењу својих овлашћења обављају послове контроле и  надзора над радом предузетника.

РЕГИСТРАЦИЈА ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА

Физичко лице, приликом подношења регистрационе пријаве оснивања, има могућност да почетак обављања делатности (од када почињу тећи све обавезе јавних прихода, као и остале законом прописане обавезе из статуса регистрованог предузетника) одреди са даном доношења решења о регистрацији оснивања у Регистру привредних субјеката или да оснивање буде регистровано без податка о почетку обављања делатности.

У случају када је регистрација оснивања извршена без податка о почетку обављања делатности, предузетник има обавезу да (по добијању ПИБ-а, отварању рачуна, евентуално фискализацији касе, испуњењу посебних услова када је то прописано другим прописима итд), податак о почетку обављања делатности пријави Регистру привредних субјеката кроз регистрациону пријаву промене пријаве почетка обављања делатности.

До дана подношења регистрационе пријаве почетка обављања делатности, предузетник  може регистровати податак о добијеном ПИБ-у, отварању пословног рачуна, промени седишта, као и све друге промене, с тим што ће свако такво решење о промени у Регистру садржавати податак да почетак обављања делатности није регистрован.

Пре регистрације почетка обављања делатности предузетник не може регистровати промену привременог престанка обављања делатности.

Предузетник се може основати и на одређено време, у ком случају подноси посебну регистрациону пријаву оснивања и брисања предузетника из Регистра привредних субјеката и у регистрационој пријави уписује као обавезан податак датум до ког се предузетник региструје, и доставља доказ о уплати накнаде и за оснивање и за брисање предузетника.

РЕГИСТРАЦИЈА ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О ПРЕДУЗЕТНИКУ

Решења Регистратора о регистрацијама промена регистрованих података о предузетнику у Регистар привредних субјеката имају конститутивно дејство, што значи да податак о регистрованој промени производи правно дејство од дана доношења решења, односно објављивања регистрованог податка на интернет страни Агенције, како за предузетника, тако и за сва трећа лица. За надлежне државне институције конститутивно дејство решења Регистратора значи да је промена код предузетника у обављању делатности настала даном доношења решења Регистратора и објављивањем тог податка на Интернет страни АПР. Конститутивно дејство решења Регистратора је условљено чињеницом да предузетник нема обавезу доношења писмених одлука о променама, нити вођења књиге одлука, какву имају привредна друштва код којих одлуке о промени имају конститутивно, а регистрација декларативно дејство.

Поред тога што предузетник не може захтевати да промена производи правно дејство са датумом пре подношења регистрационе пријаве (ретроактивно), а што произилази из напред наведеног, предузетник нема могућност ни регистрације промене која није настала до дана подношења регистрационе пријаве, а што је у складу са начелима истинитости и јавности прописаних Законом о регистрацији привредних субјеката.

Изузетак је  регистрација привременог престанка обављања делатности, а што је у складу са одредбом члана 24. Закона о приватним предузетницима, која прописује да о привременом престанку обављања делатности оснивач обавештава надлежну општинску јединицу локалне самоуправе најкасније даном престанка рада, што значи да се ради о податку о обављању делатности о коме регистрациони орган мора бити унапред обавештен – пре престанка обављања делатности.

Предмет забележбе може бити податак да је предузетник био спречен да обавља делатност пре датума подношења регистрационе пријаве, с тим што се период од датума када је наступила спреченост за обављање делатности до датума подношења регистрационе пријаве не може регистровати као период привременог престанка обављања делатности већ само као забележба.

МОГУЋНОСТ ПРЕДУЗЕТНИКА ДА РЕГИСТРУЈЕ САМО ПОДАТАК О  ПРЕТЕЖНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Према одредби члана 6. Закона о регистрацији привредних субјеката, предузетник у  Регистру може регистровати само шифру и опис једне, претежне делатности. Имајући у виду наведено, неосновани су захтеви надлежних инспекција којима се предузетницима налаже регистрација  делатности које немају карактер претежне, као и да им се налаже обавеза промене пуног пословног имена које би садржало опис делатности која није претежна. На Интернет страни АПР се налази мишљење Регистратора о могућности свих привредних субјеката, па тако и предузетника, да обављају све законом дозвољене делатности без обавезе и  могућности њихове регистрације.

БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

Предузетник се брише из Регистра даном доношења решења о брисању, најкасније у року од 5 дана од дана подношења регистрационе пријаве, и његовим објављивањем на Интернет страни АПР.
Као дан престанка обављања делатности има се сматрати дан доношења решења о брисању, а што је такође у складу са начелима истинитости и јавности Регистра.

ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
  • Предузетник се брише из Регистра у случају:
  • Смрти или губитка пословне способности
  • Необављања делатности непрекидно једну годину
  • Истека времена ако је обављање делатности регистровано на одређено време
  • Кажњавања, више од три пута, за обављање делатности за које не испуњава прописане услове
  • Изречене мере забране обављања делатности због неиспуњавања услова за обављање те делатности,
  • а у року одређеном у изреченој мери не испуни те услове односно не промени делатност
  • Промене правне форме у правну форму привредног друштва
  • Промене правне форме у установу
  • Стечаја.

Предузетник се брише из Регистра привредних субјеката решењем који Регистратор доноси по службеној дужности, а на иницијативу, односно по обавештењу да су се за то стекли законом прописани услови, од стране законом овлашћеног лица или органа.

Датум брисања предузетника из Регистра је увек датум доношења решења о брисању, а датум престанка обављања делатности се по потреби утврђује истим решењем, у ком случају се престанак обављања делатности, по правилу, утврђује ретроактивно, као чињеница од значаја за утврђивање обавеза јавних прихода и осталих обавеза које произилазе из статуса предузетника.

Остале информације можете добити на адреси www.apr.gov.rs

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка