REŠENjE O  IMENOVANjU   DIREKTORA JP  „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

0

Skupština gradske opštine Grocka, na sednici održanoj dana 14. juna 2019. godine, na osnovu člana 24. stav 3., člana 30., člana 41. i člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), člana 41. tačka 8. Statuta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, br.42/2008, 17/2010, 59/2011, 36/2013 i 80/2014)  i  člana 34.  Statuta JP „ Vodovod i kanalizacija“ Grocka   donela je

REŠENjE O  IMENOVANjU  DIREKTORA JP  „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

I/  IMENUJE SE  direktor JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA i to:

 BORKO  BALI , master ing.građ. iz Beograda, na period od četiri godine.

 II/ Rešenje stupa na snagu danom donošenja i konačno je.

III/  Rešenje objaviti u „ Službenom glasniku RS “, „Službenom listu grada Beograda“ i na internet stranici gradske opštine Grocka.

O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o javnim preduzećima i to članom 24. stav 3. („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) propisano je da se direktor Javnog preduzeća imenuje na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Skupština gradske opštine Grocka je na sednici održanoj dana 20. marta 2019. godine donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka  broj: 111-2 od 20.03.2019. godine sa Oglasom o javnom konkursu.

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka, objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 21/2019 od  27. 03. 2019. godine,  u dnevnom listu „Informer“ dana 29. 03. 2019. godine i na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Grocka www.grocka.rs.

Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća  čiji je osnivač gradska opština Grocka je po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs konstatovala da se na Javni konkurs za izbor direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka prijavio kao jedini kandidat Borko Bali, master ing.građ. iz Beograda, koji je u celosti ispunio uslove propisane za izbor diektora.

Komisija je razmatrala dospelu prijavu, sprovela izborni postupak i nakon obavljenog usmenog razgovora sa kandidatom sastavila Rang listu kandidata za izbor direktora i istu sa Zapisnikom o izbornom postupku za izbor direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka  dostavila  Veću gradske opštine Grocka.

Shodno tome, Skupština gradske opštine Grocka je, na osnovu Predloga, donela rešenje kao u dispozitivu.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka