Одржана трибина о процени утицаја на животну средину и социјална питања за постројење Винча

0

У Великој сали ГО Гроцка од 17 сати одржана је трибина на тему: ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА за ПОСТРОЈЕЊЕ ВИНЧА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОТПАДА, ИЗГРАДЊУ НОВЕ ДЕПОНИЈЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ ДЕПОНИЈЕ у организацији Секретаријата за заштиту животне средине града Београда и ГО Гроцка.

На депонији Винча, која се налази западно од Београда, око 12 км од центра града и у близини Дунава, током више од 40 година рада формирана је типична нехигијенска депонија. Последица стварања и рада ове депоније било је загађење вода Ошљанског потока и даље Ошљанске баре, контаминација околног пољопривредног земљишта и ваздуха. Локацијом тренутно управља ЈKП Градска чистоћа, Београд (ГЦ). Садашње стање намеће потребу за планираним решењем рехабилитације, као и за проширењем постојеће депоније Винча у складу са добром међународном праксом.

Дана 28. августа 2017, ЈПП уговор је додељен Suez-Itochu, који је потписан 29. септембра 2017. у Београду. Пројекат је први ове врсте у Србији и међународне финансијске институције ће бити значајно укључене у финансирање пројекта. План Детаљне Регулације за пројекат је усвојен 25. септембра 2018. од стране Скупштине града Београда.

Пројекат укључује:

  • Затварање постојеће локације депоније после ремедијације и стабилизације са завршним затварањем;
  • Постројења за третман процедних вода и депонијског гаса, и постројење за рекуперацију енергије из депонијског гаса.
  • Постројење за добијање енергије из отпада (EfW) са номиналним капацитетом сагоревања од око 340,000 т/години комуналног отпада, што ће генерисати комбинацију електричне енергије (~192 GWh/g) и топлоте (~175 GWh/g);
  • Санитарну депонију за део комуналног отпада који није обрађен на EfW постројењу;
  • Депонија за одлагање остатака са EfW;
  • Постројење за третман грађевинског отпада (CDW) за производњу обновљивог инертног CDW-а, повраћај и складиштење обновљивог CDW-а, и
  • Инертна депонија за одговарајуће остатке третмана CDW-а;
  • Изградња бране (потпорне структуре) низводно од постојеће депоније;
  • Надземни далеководи од 35KВ и 110 кВ за прикључење електричне енергије произведене у EfW и BEP и снабдевање електричном енергијом;
  • Топловод за одвод топлоте, прикључак на топлану ТО „Kоњарник“

Утицај за животну средину подразумева анализа утицаја која покрива све фазе пројекта:пре изградње, изградњу, рад и фазе демонтаже, као и могуће технолошке ризике, могуће кумулативне утицаје са пратећом инфраструктуром (али није део ЕСИА-е) и могуће кумулативне утицаје са осталим познатим пројектима у подручју. Утицаји су процењени за: површинске и подземне воде, земљиште, станишта, флору, фауну, заштићена природна подручја, квалитет ваздуха укључујући појаву непријатних мириса, климатске промене, повећање буке, пејзаж, културно наслеђе, инфраструктура, управљање отпадом.

Трибини су присуствовали заменица председника ГО Гроцка Живадинка Аврамовић, заменик председника Скупштине ГО Гроцка Раде Иветић, чланови Већа, директори ЈП као и друга заинтересована јавност.

 

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка