ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

Председник градске општине Гроцка, на основу члана 57. тачка 10. Статута градске општине Гроцка („Сл. лист града Београа“, бр. 42/08,17/10,59/11,36/13 и 80/14) и члана 6. Одлуке о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр.  40/15)  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I/   Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету градске општине Гроцка за 2018. годину .

Средстава  предвиђена за финансирање и суфинансирање  програма и пројеката удружења износе 4 000 000,00 динара.

        II/ Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Гроцка подразумевају се програми и пројекти из следећих области:

 

 1. Социјалне заштите;
 2. Друштвене бриге о деци;
 3. Подстицање наталитета;
 4. Програм за омладину;
 5. Борачко- инвалидске заштите;
 6. Заштите лица са инвалидитетом;
 7. Помоћи старима;
 8. Здравствене заштите;
 9. Образовања, науке и информисања;
 10. Одрживог развоја;
 11. Заштите потрошача;
 12. Борби против корупције;
 13. Заштите животиња;
 14. Заштите и унапређења животне средине;
 15. Заштите и промовисања људских и мањинских права;
 16. Заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица;
 17. Подстицаја и развоја привредних делатности ( туризам и угоститељство, стари и ретки занати, задругарство);
 18. Активности пензионисаних организација; активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора;
 19. Развоја локалне заједнице;
 20. Волонтерства;
 21. Хуманитарних и других програма који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Гроцка;
 22. Афирмисање начела родне равноправности и развијања политике једнаких могућности;
 23. Заштита и помоћ лицима леченим од болести зависности;
 24. Развој цивилног друштва;
 25. Културе;

 

 III/  Право на коришћење средстава имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа и која програм и пројекат реализују на територији градске општине Гроцка.

 IV/ Пријаве на Јавни конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу који је саставни део  конкурсне документације.

 

Конкурсна документација поред пријавног обрасца садржи:

 1. Образац описа програма и пројекта;
 2. Образац буџета;
 3. Образац плана активности;
 4. Оверену фотокопију Решења о упису у регистар надлжног органа
 5. Оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора) или Статута;
 6. Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за предходну годину, са доказом о предаји;
 7. Писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 8. Биографију координатора пројекта и кључних стручњака;

 

V/ Критеријуми за оцењивање програма и пројеката су:

 1. Припадност предложеног програма приоритетним областима;
 2. Обим реализације предложеног програма на територији градске општине Гроцка;
 3. Остварени резултати удружења предходних година и
 4. Одрживост програма ( циљ, активности и ефекти на циљну групу).

 

VI/ Пријаве морају бити у затвореној коверти са назнаком :

„Пријава за Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката  удружења из буџета градске општине Гроцка – НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријаве се достављају преко писарнице градске општине Гроцка или препорученим пошиљком на адресу: Градска општина Гроцка, Комисији за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења на територији градске општине Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр.39 11306 Гроцка.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

                   Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „ИНФОРМЕР“ и на званичној интернет страници градске општине Гроцка.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова на инфо пулту градске општине Гроцка  или са званичне интернет странице www.grocka.rs.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима Јавног конкурса неће бити разматране.

 

        VII/ Одлука о избору  удружења којем ће се из буџета градске општине Гроцка доделити средства за реализацију програма и пројекта, биће донета у року од  30 дана од дана закључења Конкурса.

 

         VIIIОдлука о избору програма и пројекта удружења објављује се у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници градске општине Гроцка у року од 8 дана од дана доношења Одлуке.

Контакт особа је  Јованка Љуштина, тел. 011/8501-162.

 

         IX/ Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Оглас о Јавном конкурсу је објављен у дневном листу „Информер“, дана 18.04.2018. године.


Документацију за учешће на конкурсу можете преузети на следећим линковима:

prilozi

prijava

opis programa

opis programa tabela

budzet tabela

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка