Devetnaesta Skupština gradske opštine Grocka

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08 i 80/14) za ČETVRTAK, 27. decembra 2018. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 

            19.   SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

 

i sledeći

D N E V N I   R E D:

 

 

 1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 3. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 4. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 5. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 6. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE GROCKA/UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 7. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2019. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GO GROCKA ZA 2019. GODINU
 8. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PLAN I PROGRAM POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2019. GODINU KAO I NA PLAN TROŠENjA BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2019. GODINI
 9. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA  PROGRAM POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA  SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA ZA 2019. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ  BUDžETA GIO GROCKA OD 01.01.2019.GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 10. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA I FINANSIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2019. GODINU
 11. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA GODIŠNjI PROGRAM SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2019. GODINU
 12. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 13. PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE GO GROCKA
 14. RAZNO

 

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Broj: 06- 36  od  24. decembra 2018. godine

 

 

 

 

          PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                              

        Stefan  Dilberović

 

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka