26. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08, 80/14 i 93/19) za PONEDELjAK, 23 . decembra 2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 

 

                                                        26. SEDNICU SKUPŠTINE

                                                       GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predlažem :

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 25. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

 i sledeći

 

                                                                  D N E V N I   R E D

 

1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU

2. PREDLOG KADROVSKOG PLANA GRADSKE OPŠTINE GROCKA/UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU

3. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

4. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA

6. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA IZMENU PRAVILNIKA O RADU JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA

7. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2019. GODINU KAO I NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ  BUDžETA GO GROCKA ZA 2019. GODINU

8. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA GROCKA“ ZA 2020. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GO GROCKA ZA 2020. GODINU

9. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PLAN I PROGRAM POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2020. GODINU KAO I NA PLAN TROŠENjA BUDžETSKIH SREDSTAVA U 2020. GODINI

10.PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA  PROGRAM POSLOVANjA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA  SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA ZA 2020. GODINU KAO I NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ  BUDžETA GO GROCKA OD 01.01.2020.GODINE DO 31.12.2020. GODINE

11. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA GODIŠNjI PROGRAM SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU

12. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PROGRAM POSLOVANjA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2020. GODINU

13. PREDLOG    REŠENjA    O  IMENOVANjU    IZBORNE  KOMISIJE GRADSKE  OPŠTINE  GROCKA  U STALNOM  SASTAVU

14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“

15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“

16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

18. RAZNO

 

 

                                       SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                          Broj: 06- 35  od  20. decembra 2019. godine

 

 

                                                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                               GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                                                                        Stefan  Dilberović

 

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka