Саопштење поводом злонамерне манипулације правним појмовима у медијима

0

Поштовани суграђани,

Због текстова који су се појавили у медијима, а тичу се теме о броју запослених саветника у Управи градске општине Гроцка и који су намерно пласирани нетачно и који као такви штете угледу Управе градске општине и њених запослених службеника,  принуђени смо да реагујемо на овај начин.

Овим путем вас обавештавамо да је Управа градске општине Гроцка у новембру месецу 2020.године доставила медијском центру Жиг инфо у потпуности јасно и прецизно све тражене податке, а који су по свој прилици злоупотребљени и јавности приказани на начин који не одговара садржају достављене информације, како би се привукла медијска пажња, а рад Управе градске општине Гроцка изложио критикама и полемикама заснованим на лаичком познавању прописа.

Упознајемо вас са чињеницом да се извршилачка радна места службеника разврставају по звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад, те да су законом прописана следећа звања: млађи референт, референт, виши референт, млађи сарадник, сарадник, млађи саветник, саветник и виши саветник. О наведеном се можете информисати у  Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) – члан 57.–68.а.

У питању су звања која се стичу на основу закона у зависности од врсте и степена стручне спреме, као и радног искуства које одређено лице има.

МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ – службеник запослен на неодређено време са IV степеном стручне спреме (средња четворогодишња школа) и завршен приправнички стаж;

РЕФЕРЕНТ – службеник запослен на неодређено време са IV степеном стручне спреме (средња четворогодишња школа) и најмање три године радног искуства у струци;

ВИШИ РЕФЕРЕНТ – службеник запослен на неодређено време са IV степеном стручне спреме (средња четворогодишња школа) и најмање пет година радног искуства у струци;

МЛАЂИ САРАДНИК – службеник запослен на неодређено време са VI степеном стручне спреме (завршене основне трогодишње студије – 180 ЕСПБ) и завршен приправнички стаж;

САРАДНИК – службеник запослен на неодређено време са VI степеном стручне спреме (завршене основне трогодишње студије – 180 ЕСПБ) и најмање три године радног искуства у струци;

МЛАЂИ САВЕТНИК – службеник запослен на неодређено време са VII степеном стручне спреме (завршене основне четворогодишње, струковне или мастер студије – 240 ЕСПБ) и завршен приправнички стаж;

САВЕТНИК – службеник запослен на неодређено време са VII степеном стручне спреме (завршене основне четворогодишње, струковне или мастер студије – 240 ЕСПБ) и најмање три године радног искуства у струци;

Извршилачка радна места службеника попуњавају се спровођењем интерног или јавног конкурса,  а што је такође предвиђено напред наведеним Законом.

Имајући у виду све напред наведено желимо да скренемо пажњу да је садржина објављених текстова заснована на лаичком познавању прописа којима се регулишу рад и радни односи у органима градских општина, те да је термин „саветник“ у конкретном случају  јавности приказан на баналан начин, а како би се привукла медијска пажња, те да је достављена информација злоупотребљена. Термин „саветник“ у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, односно у органима градских општина, као и у службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, је законом одређен и дефинисан појам који се одређује искључиво у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад, те као такав не представља јавну функцију као што су на пример  „саветник председника“, „саветник генералног директора“ итд.

Дакле, сви запослени у Управи градске општине Гроцка су лица која су радни однос засновала на основу претходно спроведеног поступка који је законом дефинисан и који су, у зависности од услова радног места, врсте и степена стручне спреме, као и година радног искуства, потребних знања и способности, развртани по звањима и  распоређени на радним местима у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Гроцка, без којих Управа градске општине Гроцка не би могла да функционише, а грађани не би могли да остварују своја права.

Посебно наводимо чињеницу да запослени у Управи градске општине Гроцка нису личности од значаја за јавност који би требало изазивати било чију пажњу на тај начин што ће се подаци о њима злоупотребљавати и чинити јавно доступним без њихове предходне сагласности, пре свега из разлога што не врше јавне функције у телима Скупштине општине Гроцка, немају  функције у политичким партијама које делују у јавном животу општине, нити својим понашањем дају повода да буду предмет текстова у којима се њихов рад омаловажава, а они лично излажу непријатностима.

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка