Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове врши послове
издавања одобрења за грађење;
технички преглед и издавање употребне дозволе за објекте за које општина издаје дозволе;
постављање привремених објеката на јавним површинама (киосци, летње баште, покретне тезге и сл.);
уређење, развој и обављање комуналних делатности (производња и испорука воде, гаса, топлоте и термоелектричне енергије, одржавање гробаља и обављање погребних услуга, обављање димничарских услуга, услуга пијачне продаје, као и одржавање јавних зелених површина и др.), стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности;
стамбену изградњу;
стамбене односе и друге послове у овој области;
изградњу, одржавање и коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
стварање и предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина и дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобрaћајних знакова у циљу унапређења комуналног реда;
уређивање и обезбеђивање коришћења пословног простора чији је власник општина;
заштитa и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у општини;
планирање и предузимање мера у случају елементарних и других непогода и стварање услова за њихово отклањање;
послове који се односе на утврђивање обавезе накнаде за коришћење грађевинског земљишта и израду базе података из ове области, издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју;
издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са прописима и врши и друге поверене послове на основу закона и других прописа.

Руководилац одељења за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове:
Василев Ивана, дипломирани правник

Шеф одсека за грађевинско-урбанистичке послове:
Топаловић Љиљана, дипл.инг архитектуре

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка