Skupština stanara

Izdavanje uverenja o konstituisanju saveta – skupštine zgrade i izboru predsednika saveta – skupštine zgrade

Potrebna dokumentacija:
-Popunjen Zahtev za izdavanje uverenja o konstituisanju saveta – skupštine zgrade i izboru predsednika saveta – skupštine zgrade
-Zapisnik sa konstitutivne sednice saveta – skupštine zgrade, potpisan od strane više od polovine vlasnika stanova ili drugih posebnih delova zgrade odnosno njihovih predstavnika (u originalu ili overena fotokopija), sa jasno formulisanim odlukama o konstituisanju SAVETA – SKUPŠTINE zgrade i izboru PREDSEDNIKA.
-Spisak vlasnika stanova predmetne zgrade izdat od JKP Grocka iz Grocke, ul. Petra Drapšina br. 21
-Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 250 din.
Račun broj: 840-742221843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Opštinska administrativna taksa: 500 din.
Račun broj: 840-742221843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Mesto nabavke obrasca: Pisarnica GO Grocka ili preuzmite ovde PDF
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka