Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ koja su stekla državljanstvo Srbije 1992-2004.

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija:

Za upis u matičnu knjigu rođenih
– Zahtev za upis
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o državljanstvu
– Fotokopija lične karte
– Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
– Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka
– Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
– Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu venčanih
– Zahtev za upis
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Uverenje o državljanstvu
– Fotokopija lične karte
– Po potrebi, i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih
– Zahtev za upis
– Izvod iz matične knjige umrlih
– Uverenje o državljanstvu
– Fotokopija lične karte
– Po potrebi, i druga dokumenta

Mesto nabavke obrasca: Šalteri

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
Predata dokumentacija se zadržava.

Uplaćuje se administrativna taksa u iznosu od 380 dinara.
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 62-012

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30
Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka