Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије 1992-2004.

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– За удате/ожењене: Извод из матичне књиге венчаних
– За разведене: правоснажна пресуда о разводу брака
– За удовце: Извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
– По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу венчаних
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа

За упис у матичну књигу умрлих
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге умрлих
– Уверење о држављанству
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтери

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Уплаћује се административна такса у износу од 320 динара.
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 62-012

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30
Телефон за информације: 8501-312 лок 295

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка