Служба за скупштинске послове

Служба за скупштинске послове врши:
стручне и организационе послове за Скупштину општине, председникаопштине, председника Скупштине општине, Општинско веће, радна тела Скупштине, одборнике и одборничке групе;
послове који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама;
чување изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама наведених органа;
израда аката о избору, именовањима и постављењима из надлежности Општине;
израда аката којима се регулишу статусна питања изабраних, именованих и постављених лица, послове који су везани за представке и предлоге грађана;
протоколарне послове за председника општине, Скупштину општине и Општинско веће;
сарадња са другим општинама у земљи и иностранству; јавност рада Скупштине општине и Општинског већа, информисање одборника;
информативна делатност и припрема „Грочанских новина’”.

Служба сарађује са другим организационим јединицама Општинске управе у припреми нацрта прописа и других општих аката, припрема прописе из области локалне самоуправе, припрема аутентична тумачења одлука и других аката Скупштине општине, припрема одговоре Уставном суду у поступцима оспоравања прописа општине и врши друге послове утврђење законом и другим прописима.

 

Статут Градске општине Гроцка 08.11.2008.године 42-2008.8-17
Измена Статута ГО Гроцка 07.05.2010. године 17-2010.37-38
Измена Статута ГО Гроцка 28.12.2011. године 59-2011.33
Измена Статута ГО Гроцка 05.07.2013. године 36-2013.11-12
Измена Статута ГО Гроцка 20.10.2014. године 80-2014.13 (1)

 

Одлука о управи Градске општине Гроцка 07.10.2010. године 39-2010.6-13
Измена Одлуке о управи Градске општине Гроцка 07.12.2010. године 43-2010.22
Измена Одлуке о управи Градске општине Гроцка 20.10.2014. године 80-2014.13
Измена Одлуке о управи Градске општине Гроцка 31.12.2014. године 104-2014.33

 

Секретар скупштине

Татјана Вученовић је рођена 30. јануара 1966. године у Новој Градишци. Живи у Гроцкој , удата и има двоје деце. Дипломирала је на Правном факултету у Београду, по струци је дипломирани правник. Радни однос је засновала у Управи ГО Гроцка 2004. године. Радила је у Одељењу за инспекцијске послове, Служби за скупштинске послове, Одељењу за финансије – Одсек за борачку заштиту и Одељењу за општу управу и имовинско – правне послове. Говори енглески језик.

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка