Finansijski podsticaji

Fond za razvoj republike Srbije Knez Mihailova 14 11000 Beograd www.fondzarazvoj.gov.rs

 

 Mikrokrediti
Za samozapošljavanje
Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzeća i preduzetnici na području Srbije, odnosno fizička lica registrovana kao nezaposlena kod Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleni koji su utvrđeni kao višak pod uslovom da sredstva isplaćena na ime otpremnine ulože u sopstveni biznis, kao i inovatori.

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • Programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Kreditiranje infrastrukture;
 • Kreditiranje trgovine;
 • Kreditiranje kupovine vozila za obavljanje taksi usluga;
 • Programe čija predračunska vrednost ulaganja prelazi dinarsku protivvrednost 30.000,00 €.

Uslovi kreditiranja:

 • Iznos kredita od 8.000,00 do 30.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti;
 • Kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule;
 • Rok otplate od 3 do 5 godina, sa periodom počeka do 12 meseci;
 • Tromesečna otplata kredita;

Instrumenti obezbeđenje kredita:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu, u odnosu 1:1 vrednosti odobrenog mikrokredita i solo menice korisnika kredita ili
 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca i solo menice korisnika kredita.
 Program finansiranja obrtnog kapitala
Fond za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova SMECA ((Serbia and Montenegro Export Credit Agency) izvoznim preduzećima nudi kratkoročne kredite za finansiranje obrtnog kapitala po osnovu potpisanih izvoznih ugovora.

Predmet finansiranja
Sredstva kredita se mogu koristiti isključivo za finansiranje troškova repro materijala, radne snage i opštih troškova. Naknadno finansiranje troškova rada i opštih troškova nije moguće. Potrebno je da preduzeća imaju potpisane izvozne ugovore.

Rok finansiranja: Maksimum 360 dana

Iznos kredita: Minimum: EUR 50.000 , Maksimum: EUR 1.000.000

Način finansiranja:
Fond odobrava kredite u saradnji sa poslovnim bankama koje su pristupile Projektu finansijske podrške izvozu. Fond deponuje novčana sredstva kod banke radi daljeg odobravanja kredita u korist izvoznih preduzeća, a Ugovor o kreditu potpisuje poslovna banka i izvozno preduzeće.

Obezbeđenje:
Kredit se obezbeđuje uobičajenim vidovima obezbeđenja – hipotekom prvog reda na nepokretnostima, založnim pravom prvog reda na pokretnim stvarima, menicama, kompanijskim garancijama, itd.

Kamata:
Na deo sredstava koje obezbedi Fond kamatna stopa iznosi LIBOR +0,5%. Pored kamate, korisnik kredita plaća i premiju za rizik u visini 3-5%. Prilikom odobravanja prvog kredita klijentu ova premija iznosi 5%. Ukoliko klijent otplati kredit u skladu sa ugovorenim rokovima, prilikom odobravanja drugog kredita premija će iznositi 4%. Premija za rizik u visini od 3% će biti odorena klijentima koji su uredno otplatili dva odobrena kredita. Za pokriće administrativnih troškova banka zaračunava maximum 1% u zavisnosti od visine odobrenog kredita. Na deo sredstava koje obezbedi banka zaračunava se kamatna stopa u skladu sa poslovnom politikom banke.

Osiguranje:
S obzirom da se krediti odobravaju isključivo za realizaciju izvoznih ugovora, Fond proverava bonitet ino-kupaca i osigurava izvozna potraživanja na osnovu posebnog ugovora sa korisnikom kredita.

Spisak banaka sa kojima je potpisan ugovor o zajedničkom finansiranju:

 • Delta banka
 • ProCredit banka
 • Komercijalna banka
 • Meridian banka
 • Privredna banka
 • LHB banka
 • Metals banka
 • Societe Generale banka

Procedura odobravanja kredita
Zahtev za odobrenje kredita za obrtni kapital i upućuje poslovnoj banci uz sledeću dokumentaciju:

 • Ugovore o izvozu, validne za period od minimum jedne godine.
 • Bilans stanja za prethodne dve godine i projektovani za tekuću i/ili narednu godinu.
 • Bilans uspeha za prethodne dve godine i projektovani za tekuću i/ili narednu godinu.
 • Gotovinski tok za prethodne dve godine i projektovani za tekuću i/ili narednu godinu.
 • Pisma preporuke od dva glavna kupca i dva glavna dobavljača (prilikom prvog podnošenja zahteva).
 • Pismo kojim preduzeće ovlašćuje Fond da može kontaktirati njenu banku, kupce i dobavljače kako bi dobila finansijske i komercijalne informacije o preduzeću.
 • Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zaposlene i poreskim obavezama.
 • Sudsko rešenje o registraciji preduzeća.

Kopija zahteva sa navedenom dokumentacijom se dostavlja i Fondu.

 Kreditna podrška za početnike
Program kreditne podrške za početnike
Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici i pravna lica na području Srbije.

 • Preduzetnici i pravna lica – početnici u obavljanju raznih zanatskih, proizvodnih i usližnih delatnosti;
 • Pravna i fizička lica – inovatori, oni koji su prošli i verifikovani kroz takmičenje za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji

Krediti Fonda se ne mogu koristiti za:

 • Programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
 • Kreditiranje infrastrukture;
 • Kreditiranje trgovine;
 • Kreditiranje kupovine vozila za obavljanje taksi usluga;
 • Programe čija predračunska vrednost ulaganja prelazi dinarsku protivvrednost 30.000,00 €.

Kreditiranje programa:
Program obuhvata finansiranje početnog biznisa kroz kreditiranje programa preduzetnika i pravnih lica.

 • Namena kredita:
 • Nabavka osnovnih sredstava;
 • Kupovina poslovnog prostora;
 • Delom obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava.

Prednost u korišćenju kredita imaće lica starosti do 35 godina života.
Kriterijumi za odobravanje je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Kreditiranje preduzetnika:

Podnosioci zahteva za kredit su nezaposlena lica sa poslovnim idejama.
Uslovi pod kojima se odobrava kredit:

 • Iznos kredita od 2.500,00 do 10.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti;
 • Kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule;
 • Rok otplate do 3 godine, sa periodom počeka do 12 meseci;
 • Tromesečna otplata kredita;

Instrumenti obezbeđenje kredita:

 • Menica potpisana od strane dva kreditno sposobna žiranta za iznos dinarske protivvrednosti do 5.000,00 € ili
 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu, u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita ili
 • ugovorno jemstvo ( ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca i
 • sopstvene menice korisnika kredita.

Kreditiranje pravnih lica:

Podnosioci zahteva za kredit su pravna lica sa definisanom poslovnom idejom koja je utvrđena u poslovnom planu.
Uslovi pod kojima se odobrava kredit:

 • Iznos kredita od 5.000,00 do 30.000,00 € u dinarskoj protivvrednosti;
 • Kamatna stopa 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule;
 • Rok otplate do 3 godine, sa periodom počeka do 12 meseci;
 • Tromesečna otplata kredita;

Instrumenti obezbeđenje kredita:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu, u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita, sopstvene menice korisnika kredita ili
 • ugovorno jemstvo ( ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca i sopstvene menice korisnika kredita.
© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka