JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE U GROCKOJ

0

REPUBLIKA SRBIJA
G R A D     B E O G R A D
Gradska  Opština   Grocka
Uprava gradske opštine
Odeljenje za građevinsko-urbanističke i
komunalno-stambene poslove
Broj:350-438/2022
Dana: 02.07.2022.godine
G r o c k a

 

Odeljenje za građevinsko- urbanističke i komunalno-stambene poslove Uprave gradske opštine Grocka, na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019), objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE U GROCKOJ, NA KAT.PARC.BR. 1237/1, 1237/3, 1237/4, 1237/6 I 1510 KO GROCKA

Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem je izrađen od strane Društva za projektovanje, urbanizam i ekologiju „Andzor engineering“ d.o.o, Novi Sad, Ul. Ive Andrića  br. 13, Odgovorni urbanista je Smiljana Dragićević, mast.inž.arh. sa licencom br. 223 A097 20.

Podnosilac zahteva za potvrđivanje Urbanističkog projekta za izgradnju osnovne muzičke škole u Grockoj, na kat.parc.br. 1237/1, 1237/3, 1237/4, 1237/6 i 1510 KO Grocka je  Javno preduzeće za razvoj gradske opštine Grocka, Ul. Zlatiborska br.2a.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, odnosno počev od 11.07.2022. godine, zaključno sa 17.07.2022. godine, u kancelariji br. 16,  zgrade gradske opštine Grocka, u ulici Bulevar oslobođenja br. 28, u terminu od 7.30 do 15.30 časova, kao i na internet stranici Gradske opštine Grocka (www.grocka.rs).
Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Stefana Stanisavljević, mast.prost.planer, kontakt telefon 064/6464125.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u  toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije Odeljenju za građevinsko – urbanističke i komunalno – stambene poslove Uprave gradske opštine Grocka, u pisanom obliku, poštom ili preko pisarnice Uprave gradske opštine Grocka, Ul. Bulevar oslobođenja br. 39, najkasnije do 17.07.2022.godine.

 

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka