Promena ličnog imena maloletnog deteta

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka
Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog dedeta

-Izvod iz matične knjige rođenih za dete

-Uverenje o državljanstvu za dete

-Izvod iz matične kljine venčanih za roditelje ,odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku,ako je dete rođeno van braka

-Dokaz o prebivalištu za roditelje i dete (izdaje GSUP Beograd,Ljermontova 12a)

-Presuda o utvrđivanju –osporavanju očinstva ili zapisnik o priznavanju očinstva

-Izjava-saglasnost roditelja za promenu prezimena

-Dokaz o uplaćenoj taksi
Mesto nabavke obrasca: kancelarija matične službe

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u orginalu i ne mogu biti starija od 6 meseci

Republička administrativna taksa: 940 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Mesto predaje dokumentacije: šalteri

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 011/850 20 82

Napomena:

Neophodno lično prisustvo roditelja deteta, kao i deteta ako je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu.

Po Porodičnom zakonu prezime detetu se može promeniti utvrđivanjem ili osporavanjem materinstva odnosno očinstva i usvojenjem.

Ova procedura važi do navršene 15. godine starosti deteta. Posle navršenih 15 godina života lice sposobno za rasuđivanje ima pravo na promenu ličnog imena (lično ime je ime i prezime).

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka