Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka
Potrebna dokumentacija za upis u MK umrlih:
– Zahtev za naknadni upis podataka u matične knjige
– Potvrda o smrti (izdata od strane lekara –u dva primerka )
– Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
– Izvod iz matične knjige venčanih za umrlo lice
– Za lica koja su udovci: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika
– Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
– Uverenje o prebivalištvu za umrlo lice (izdaje GSUP Beograd, Ljermontovljeva 12a)
– Kopija lične karte pokojnika
– Po potrbi i druga dokumentacija
– Dokaz o uplaćenoj taksi
Mesto nabavke obrazaca: kancelarija matične službe
Republička administrativna taksa: 940 din.
Tekući račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Mesto predaje dokumentacije: šalteri

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30

Telefon za informacije: 011/850 13 12 lok.295

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka