Informator o radu

Osnovni podaci o državnom organu i informatoru

Naziv organa:
Gradska opština Grocka
Adresa sedišta:
Bulevar oslobođenja 39 Grocka
Matični broj: 07030495
Poreski indetifikacioni broj: 101552934
Adresa za prijem podnesaka:
Bulevar oslobođenja 39 Grocka
Šalter: 1
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: predsednik@grocka.org.rs
Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator:
Jovanka Ljuština, načelnica Uprave gradske opštine Grocka
Lica koja se staraju o određenim informacijama, podacima i radnjama u vezi sa izradom i objavljivanjem Informatora:
Načelnici odeljenja i šefovi službi:
Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti: Dragoslava Mitrović –rukovodilac Odeljenja
Odeljenje za građevinsko – urbanističke i komunalno-stambene poslove: Ivana Vasilev –rukovodilac Odeljenja
Odeljenje za opštu upravu i imovinsko – pravne poslove: Mirjana Nikolić –rukovodilac Odeljenja
Odeljenje za inspekcijske poslove: Aleksandra Ristić -rukovodilac Odeljenja
Odeljenje za zajedničke i opšte poslove: nije popunjeno
Služba za skupštinske poslove: Jelena Maksimović Mratinković -rukovodilac Službe
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja: Sonja Pitulić.
O objavljivanju i ažurnosti informatora stara se Sonja Pitulić, ovlašćeno lice.
Adresa: Bulevar oslobođenja 39, 11306 Grocka
Telefon: 011/8501312 lokal 205
email: sonja.pitulic@grocka.org.rs
Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od opštinskog značaja („Sl. Glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl. Glasnik RS“ br. 68/10 od 21.09.2010 i 10/2022)
Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.
Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Gradska opština Grocka u okviru delokruga rada.
Informator se objavljuje i u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Gradske opštine Grocka.

Veb-adresa Informatora (adresa sa koje se može preuzeti elektronska kopija):
Informator o radu Uprave gradske opštine Grocka : Uprava gradske opštine Grocka
Informator o radu Skupštine gradske opštine Grocka: Skupština gradske opštine Grocka
Informator o radu Veća gradske opštine Grocka: Opštinsko Veće GO Grocka
Informator o radu Predsednika opštine Grocka:Predsednik gradske opštine Grocka

SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Arhiva prethodnih izdanja:

Informator-o-radu-Jul 2015 Informator-o-radu-Novembar 2015
Informator-o-radu-Februar 2016 Informator-o-radu-Mart 2016
Informator-o-radu-Jun 2016 Informator-o-radu-Avgust 2016
Informator-o-radu-Novembar 2016 Informator-o-radu-Mart 2017
Informator-o-radu-April 2017 Informator-o-radu-Jun 2017
Informator-o-radu-Septembar 2017 Informator-o-radu-Oktobar 2017
Informator-o-radu-Decembar 2017 Informator-o-radu-Januar 2017
Informator-o-radu-Maj 2018 Informator-o-radu-Jun 2018
Informator-o-radu-Jun 2018
Informator-o-radu-Jun 2018
Informator-o-radu-Jun 2018
Informator o radu – Jul 2018
Informator o radu – Jul 2018
Informator o radu – Oktobar 2018
Informator o radu – Oktobar 2018
Informator o radu – Novembar 2018
Informator o radu – Novembar 2018
Informator o radu – Decembar 2018
Informator o radu – Decembar 2018
Informator o radu – Januar 2019
Informator o radu – Januar 2019
Informator o radu – Februar 2019
Informator o radu – Februar 2019
Informator o radu – Mart 2019
Informator o radu – Mart 2019
Informator o radu – April 2019
Informator o radu – April 2019
Informator o radu – Maj 2019
Informator o radu – Maj 2019
Informator o radu – Jun 2019
Informator o radu – Jun 2019
Informator o radu – Jul 2019
Informator o radu – Jul 2019
Informator-o-radu-Avgust-2019
Informator o radu Avgust 2019
Informator o radu – Februar 2020
Informator o radu – Februar 2020
Informator o radu – Jun 2020
Informator o radu – Jun 2020
Informator o radu – Jul 2020
Informator o radu – Jul 2020
Informator o radu – Septembar 2020
Informator o radu – Septembar 2020
Informator o radu – Oktobar 2020
Informator o radu – Oktobar 2020
Informator o radu – Novembar 2020
Informator o radu – Novembar 2020
Informator o radu – Januar 2021
Informator o radu – Januar 2021
Informator o radu – Februar 2021
Informator o radu – Februar 2021
Informator o radu – Mart 2021
Informator o radu – Mart 2021
Informator o radu – Jul 2021
Informator o radu – Jul 2021
Informator o radu – Septembar 2021
Informator o radu – Septembar 2021
Informator o radu – Decembar 2021
Informator o radu – Decembar 2021
Informator o radu – Januar 2022
Informator o radu – Januar 2022
Informator o radu – mart 2022
Informator o radu – mart 2022
Informator o radu – Maj 2022
Informator o radu – Maj 2022
Informator o radu – Avgust 2022
Informator o radu – Avgust 2022
Informator o radu – Oktobar 2022
Informator o radu – Oktobar 2022
Informator o radu – Novembar 2022
Informator o radu – Novembar 2022
Informator o radu – Decembar 2022
Informator o radu – Decembar 2022
© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka