Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области грађевинарства и комуналне делатности, као и послове државне управе и инспекцијског надзора који су му поверени законом и другим прописима.
Послове инспекцијског надзора у овим областима обављају грађевинска инспекција и комунална инспекција.
Грађевинска инспекција обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове и предузима мере санкционисања нелегалне градње у складу са законом, врши правну обраду предмета односно доношење појединачних правних аката који се односе на нелегалну градњу, подношење прекршајних и кривичних пријава и пријава за привредне преступе.
Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем закона, прописа града и општине, који се односе на одржавање комуналног реда у Општини, уређивање јавних површина и добара у општој употреби и послове који се односе на правну обраду аката из ове области.
Одељење обавља и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене, јавно прометних површина и јавних зелених површина.
Одељење обавља и друге послове из своје надлежности у складу са законом, одлукама града, општине и другим актима.

Шеф одсека за опште послове у одељењу за инспекцијске послове:
Петровић Драган, дипл.правник

 

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка