Prijava rođenja i određivanje ličnog imena

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Odsek: Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Grocka

Potrebna dokumentacija za decu rođenu u braku:
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
– Uverenja o državljanstvu oba roditelja
– Važeće lične karte oba roditelje sa usklađenim prezimenom za majku
– Potrebno je prisustvo oba roditelja

Potrebna dokumentacija za decu rođenu van braka:

bez priznatog očinstva
– Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta
– Uverenje o državljanstvu za majku
– Važeća lična karta majke
– Dovoljno je samo prisustvo majke
– Očinstvo se može priznati i naknadno posle završene prijave rođenja deteta

sa priznatim očinstvom
– Izvod iz matične knjige rođenih za majku izdat posle rođenja deteta
– Uverenje o državljanstvu za majku
– Važeća lična karta majke
– Izvod iz matične knjige rođenih za oca
– Uverenje o državljanstvu za oca
– Važeća lična karta oca
– Potrebno je prisustvo oba roditelja

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta ne mogu biti starija od 6 meseci (osim za majku deteta rođenog van braka).
Po potrebi traže se i druga dokumenta.

Mesto predaje dokumentacije: šalteri
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija matične službe

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:30-15:30

Telefon za informacije: 8501-312 lok 295

Napomena:
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja (Gradski centar za socijalni rad, Odeljenje Grocka).Roditelji se obraćaju matičaru opštine na kojoj je dete rođeno, koji će uputiti dopis Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.

Po završenoj prijavi, izvod iz matične knjige rođenih se dostavlja GSUP Beograd, Ljermontova 12a, radi određivanja JMBG za dete.

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka