OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Skupština gradske opštine Grocka , na osnovu člana 25., 36., 37. i  39.   Zakona o javnim preduzećima.  („Sl.glasnik RS“, br.15/2016 i 88/2019) , člana 41. tačka 2. Statuta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“,br.42/08,17/10,59/11, 36/13, 80/14, 80/19 I 68/20), člana  33. Odluke o izmeni osnivačkog akta JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka  ( „Sl. list grada Beograda“ br. 118/16)  i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA br.111-2 od 24.03.2021.godine, o b j a v lj u j e

 

O G L A S O JAVNOM KONKURSU

ZA IZBOR DIREKTORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:

Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno preduzeće za razvoj gradske opštine Grocka.

Skraćeno poslovno ime glasi: JP za razvoj gradske opštine Grocka,

Sedište preduzeća je u Grockoj, ul. Zlatiborska br.2

PIB: 101186096

Matični broj: 7094272

Pretežna šifra delatnosti je- 42.11 – izgradnja puteva i autoputeva.

 

JAVNI KONKURS SE SPROVODI ZA RADNO MESTO:

Direktor Javnog preduzeća za razvoj gradske opštine Grocka, na period od četiri godine.

 

USLOVI ZA IZBOR DIREKTORA:

 1. da je punoletan i poslovno sposoban;
 2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijima u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijima u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim ekademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 3;
 4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 7. da nije član organa političke stranke odnosno da mu je određano mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to:
 10. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
 11. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
 12. obavezno lečenje narkomana;
 13. obavezno lečenje alkoholičara;
 14. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 

MESTO RADA: GROCKA, ul. Zlatiborska br.2.

 

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje  pravni položaj javnih preduzeća u Urerdbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća. („Sl.glasnik RS“,br.65/16).

 

Uz prijavu sa biografijom kandidat podnosi:

 1. izvod iz matične knjige rođenih ( original ili overena kopija);
 2. dokaz da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 3. diploma o stečanom visokom obrazovanju;
 4. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde ili drugi akti kojima se dokazuje najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima na kojima se zahteva visoko obrazovanje);
 5. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovanjem javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti kojima se dokazuje da lice ima najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima preduzeća);
 6. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 7. izjava data pod krivičnom i materijalnom podgovornošću da nije član organa političke stranke odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. uverenje nadležnog organa da da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa

zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: -obavezno psihijatrijsko lečenje i

čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; – obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

obavezno lečenje narkomana; – obavezno lečenje alkoholičara; – zabrana vršenja

poziva, delatnosti i dužnosti.

 

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE:

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom  glasniku  RS“.

 

PODACI O LICU ZADUŽENOM ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O JAVNOM KONKURSU:

Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Grocka, preko pisarnice Uprave gradske opštine Grocka,  ili putem pošte na adresu  Bulevar oslobođenja br. 39 Grocka,  sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora JP ZA RAZVOJ  GRADSKE OPŠTINE GROCKA“.

Svi dokazi  se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje javnog konkursa odbaciće zaključkom.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu za izbor direktora je Mirjana Nikolić, dipl. pravnik, telefon 011/8501- 312, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

Oglas o javnom konkursu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici gradske opštine Grocka.

Oglas o javnom konkursu objavljen je u „ Sl. glasniku RS“ br. 31/2021 od 31.marta 2021. godine.


SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka