Javna prezentacija Urbanističkog projekta za novi Dom zdravlja u Vinči

0

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS „, br 72/09, 81/09-isp.,  64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13, odluka US i 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20,

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IGRADNjU DOMA ZDRAVLjA „MILIVOJE STOJKOVIĆ“ LEŠTANE, NA KATASTARSKIM PARCELAMA 50/11 i 50/2 K.O. LEŠTANE.

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ulici 27. marta broj 43-45 (sala 2 u suterenu) u periodu od 2. do 9. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 09-15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Društvo za projektovanje i inžinjering „ŠIDPROJEKT“ d.o.o. ulica Kneza Miloša broj 2, Šid. Zahtez Urbanističkog projekta podnelo je JP za razvoj gradske opštine Grocka, ulica Zlatiborska broj 2a, Grocka.

U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9-15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ulica 27. marta broj 43-45 (u suterenu).

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ulica Kraljice Marije broj 1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ulica 27. marta broj 43-45, najkasnije do 9. juna 2020. godine.

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka