J A V N I K O N K U R S ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2021. GODINU

0

28.07.2021.

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA ZA FINANSIRANjE IZ BUDžETA GO GROCKA ZA 2021.GODINU
 

Na osnovu  člana 28. i člana 32.stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Sl. Glasnik RS „ br. 36/2006), člana 57.  Statuta gradske opštine Grocka („Sl.list grada Beograda“ br.42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14,80/19 i 68/20),  člana 3., 6. i 9. Pravilnika o raspodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, broj: 110-8 od 10. avgusta 2020. godine Komisija za  raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama  na teritoriji gradske opštine Grocka,  dana 07. jula 2021. godine, raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

ZA FINANSIRANjE  PROGRAMA I  PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2021. GODINU

I

            Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za  adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata, investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata i uređenje prostora oko verskih objekata na teritoriji  gradske opštine Grocka.

Odlukom o budžetu gradske opštine Grocka za 2021.godinu,  planirana su sredstva za dotacije crkvama i verskim zajednicama u ukupnom iznosu od  4.000.000,00 dinara.

      II

      Pravo na dodelu sredstava putem ovog Javnog konkursa imaju crkve i verske zajednice, kao i njihove organizacione jedinice i ustanove sa svojstvom pravnog lica,  koje se nalaze na teritoriji gradske opštine Grocka i koje program od javnog interesa realizuju na teritoriji gradske opštine Grocka.

     III

      Sredstva predviđena Odlukom o budžetu gradske opštine Grocka za finansiranje  projekata crkava i verskih zajednica dodeljuju se za:

 • Adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata
 • Investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata
 • Uređenje prostora oko verskih objekata

IV

      Kriterijumi za dodelu sredstava za finansiranje  programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta gradske opštine Grocka za  adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata, investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata i uređenje prostora oko verskih objekata na teritoriji  gradske opštine Grocka  su:

 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji gradske opštine Grocka,
 • da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji gradske opštine Grocka
 • karakter i značaj programa,
 • dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
 • broj korisnika prema kojima je usmeren program,
 • visina sredstava koja su dobijena u prethodnom periodu iz budžeta Opštine,
 • da li su iz drugih izvora sakupljena sredstva, pa je potreban samo jedan deo sredstava da bi se zatvorila finansijska konstrukcija.
 • Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena.
 • Svaki prijavljeni projekat koji bude odobren mora se realizovati do isteka budžetske godine odnosno do 31.12.2021.godine, u kom roku je korisnik sredstava dužan da podnese izveštaj o realizaciji i dostavi dokaz o namenskom korišćenju sredstava u skladu sa zaključenim Ugovorom, odnosno da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava.
 • Kontrolu namenskog trošenja budžetskih sredstava vrši  Stručna komisija, a izveštaj se podnosi predsedniku Opštine.

V

           Prijave na konkurs podnose se na jedinstvenom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i za svaki projekat podnosi se posebna prijava.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj pošiljci, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prijava se predaje na pisarnici gradske opštine Grocka ili šalje poštom na adresu: Gradska opština Grocka, Komisija za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama  na teritoriji gradske opštine Grocka , Bulevar oslobođenja br.39,11306 Grocka .Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje.

Na pošiljci naznačiti:

PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA

I VERSKIM ZAJEDNICAMA,

„NE OTVARATI“

Prijave podnete od strane podnosioca koji nemaju pravo učešća na ovom konkursu, neblagovremene prijave ,prijave sa nepotpunom dokumentacijom ili podnete na neodgovarajućem obrascu neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Grocka,  www.grocka.rs. ., a  poslednjim  danom roka za podnošenje prijava smatraće se  22.07.2021. godine.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti na pisarnici gradske opštine Grocka  ili sa zvanične internet stranice  www.grocka.rs. .

Lice zaduženo za davanje informacija o javnom konkursu je Boris Pribičević, dipl. pravnik, telefon 011/8501-162, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.

 

 

INFORMISANjE O REZULTATIMA KONKURSA

           Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, sačinjava predlog  Odluke  o izboru projekata koji će se finansirati, sa navedenim iznosima novčanih sredstava.

Nakon sprovedenog postupka Komisija  sačinjava Predlog Odluke o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine i istu dostavlja Predsedniku opštine u roku od 20 dana od dana zaključenja Konkursa .

Na osnovu  Predloga Odluke Komisije, predsednik opštine donosi  Odluku o finansiranju projekata iz budžeta gradske opštine Grocka.

Odluka o finansiranju projekata iz budžeta gradske opštine Grocka objavljuje se na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Grocka i na oglasnoj tabli u roku od 8 dana od njenog donošenja.

Učesnici konkursa imaju pravo da Veću gradske opštine Grocka podnesu prigovor na Odluku   u roku od 5 dana od dana objavljivanja.

Veće gradske opštine Grocka odlučuje o podnetom prigovoru  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora,a Odluka doneta od strane Veća GO Grocka objavljuje se na zvaničnoj internet stranici gradske opštine i na oglasnoj tabli u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke.

Na osnovu konačne Odluke ,Predsednik  gradske opštine  Grocka  zaključuje Ugovore sa budućim korisnicima sredstava.

Ugovorom se uređuju  međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način i rok za prenos odobrenih sredstava, rok za realizaciju projekta,obaveza podnošenja izveštaja ( narativnog i finansijskog ), način rešavanja sporova, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

 

 

Sastavni deo teksta Konkursa objavljenog na sajtu Opštine je prijavni obrazac i izjava.

 

 

 

 

 

INFORMISANjE O REZULTATIMA KONKURSA

           Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, sačinjava predlog  Odluke  o izboru projekata koji će se finansirati, sa navedenim iznosima novčanih sredstava.

Nakon sprovedenog postupka Komisija  sačinjava Predlog Odluke o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine i istu dostavlja Predsedniku opštine u roku od 20 dana od dana zaključenja Konkursa .

Na osnovu  Predloga Odluke Komisije, predsednik opštine donosi  Odluku o finansiranju projekata iz budžeta gradske opštine Grocka.

Odluka o finansiranju projekata iz budžeta gradske opštine Grocka objavljuje se na zvaničnoj internet stranici gradske opštine Grocka i na oglasnoj tabli u roku od 8 dana od njenog donošenja.

Učesnici konkursa imaju pravo da Veću gradske opštine Grocka podnesu prigovor na Odluku   u roku od 5 dana od dana objavljivanja.

Veće gradske opštine Grocka odlučuje o podnetom prigovoru  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora,a Odluka doneta od strane Veća GO Grocka objavljuje se na zvaničnoj internet stranici gradske opštine i na oglasnoj tabli u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke.

Na osnovu konačne Odluke ,Predsednik  gradske opštine  Grocka  zaključuje Ugovore sa budućim korisnicima sredstava.

Ugovorom se uređuju  međusobna prava i obaveze ugovornih strana, način i rok za prenos odobrenih sredstava, rok za realizaciju projekta,obaveza podnošenja izveštaja ( narativnog i finansijskog ), način rešavanja sporova, kao i druga prava i obaveze ugovornih strana.

 

 

Sastavni deo teksta Konkursa objavljenog na sajtu Opštine je prijavni obrazac i izjava.

KOMISIJA ZA  RASPODELU BUDžETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM   ZAJEDNICAMA  NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Obrazac-1-1

Izjava obr.2

 

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka