GRAĐANI KALUĐERICE DOBIJAJU NOVU POLICIJSKU STANICU

0

Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Uprave gradske opštine Grocka, rešavajući po zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Novi Beograd, Ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 2, MB: 07008104, čiji je punomoćnik Zoran Vukadinovićiz Novog Sada, za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta, policijske ispostave u Kaluđerici, na osnovu čl. 8đ. i 135. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i čl. 16. i 17. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 68/2019), donosi

R E Š E Nj E  O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI IZDAJE SE građevinska dozvola investitoru Republici Srbiji, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Novi Beograd, Ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 2, za izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta, policijske ispostave u Kaluđerici, kategorije „V“, gabarita 35,88m x 18,14m, spratnosti Po+P+1, visine venca 1: 10,80m / apsolutna kota 202,80m / visina venca 2: 8,165m / apsolutna kota 200,17m, spratne visine 3.37 – 3.60 m, ukupne bruto površine objekta 1.186,04m2, BRGP nadzemno: 781,08m2, ukupne neto površine objekta 979,15m2 , sa jednom funkcionalnom jedinicom i 15 parking mesta (11 parking mesta na paceli i 4 parking mesta u objektu), na kat. parc. br. 204/5 KO Kaluđerica, površine 1913m2. Ukupna predračunska vrednost radova iznosi 266.533.568,64 dinara.

 

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka