Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка
Потребна документација за упис у МК умрлих:
– Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
– Потврда о смрти (издата од стране лекара –у два примерка )
– Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
– Извод из матичне књиге венчаних за умрло лице
– За лица која су удовци: извод из матичне књиге умрлих преминулог супружника
– Уверење о држављанству за умрло лице
– Уверење о пребивалиштву за умрло лице (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
– Копија личне карте покојника
– По потрби и друга документација
– Доказ о уплаћеној такси
Место набавке образаца: канцеларија матичне службе
Републичка административна такса: 770 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Место предаје документације: шалтери

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 13 12 лок.295

© 2020 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка