SVINjSKA AFRIČKA KUGA U RITOPEKU

0

Poštovani građani!

Opština Grocka skreće pažnju građanima na širenje bolesti AFRIČKA KUGA SVINjA.

Na osnovu člana 63 i 64. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj : 91/05, 30/2010,93/2012 i 17/2019 – dr.zakon) člana 5. 9, 10 i 11. Pravilnika o merama za rano otkrivanje,dijagnostiku,sprečavanje širenja,suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afrička kuga svinja („Sl. Glasnik RS“ br 32/2010), Naredbi o preuzimanju mera za sprečavanje unošenja pojave,otkrivanja,širenja,suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis summ Africana) u Republiku Srbiju („Sl. Glasnik RS“ br. 6/2019, 58/2019 i 65/2023), (u daljem tekstu : Naredba), člana 136.  Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“  broj 18/2016), člana  23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS “ broj 79/05 i 101/07 , 95/2010 , 99/2 014, 47/2018 i 30/2018- dr zakon) i Rešenja o ovlašćenju ministra poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br : 119-01-04/36/2022-09 OD 28.12.2022. godine, v.d. direktora Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, donosi

 

REŠENjE

 

I Područje poluprečnika najmanje od 3 km okošarišta zaraze u naseljenom mestu RITOPEK, opština Grocka, Grad Beograd proglašava se ZARAŽENIM PODRUČJEM od  zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINjA kod domaćih svinja i obuhvata naseljeno mesto : Ritopek , koje je već bilo proglašeno ugroženim područjem na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd.

II Područje poluprečnika najmanje od 10 km oko žarišta zaraze u nasnjenom mestu Ritopek , opština Grocka,Grad Beograd ,proglašava se UGROŽENIM od zarazne bolesti AFRIČKE KUGE SVINjA kod domaćih svinja a s obzirom da to područje obuhvata naseljena mesta Boleč,Vinča,Leštane, Vrčin,Grocka i Zaklopača  na teritoriji opštine Grocka, Zuce na teritoriji Voždovac,Grad Beograd.  Naseljena mesta  : Ivanovo, Omoljica i Starčevo na teritoriji opštine Pančevo, Južnobanatski upravni okrug, koja se nalaze u području od 10 km oko žarišta zaraze u naseljenom mestu  Ritopek, opština Grocka, Grad Beograd a koja su već bila proglašena zaraženim područjem , ostaju i dalje zaraženo područje i sprovode se mere u skladu sa donetim rešenjem.

III Lovište Gavranski potok“ ustanovljenom na teritoriji opštine Grocka, Grad Beograd, proglašava se područjem visokog rizika od zarazne bolesti afrička kuga svinja i sprovode se sve mere u skladu sa Naredbom o preduzimanju mera za sprečavanje unošena, pojave, otkrivana, širenja, suzbijanja n iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum Africana) y Republiku Srbiju (Sl. glasnik RS br 6/2019, 58/2019 i 65/2023) i posebnim propisom.

IV Ha ZAPAŽENOM području, radi suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja sprovodiće se sledeće mere: 1) Eutanazija svih svinja na zaraženom gazdinstvu, bez odlaganja, pod nadzorom veterinarskog inspektora; neškodljivo uklanjanje leševa uginulih i ubijenih svinja i sprovođenje svih drugih mera na zaraženom gazdinstvu u skladu sa posebnim propisom: popis svih gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje. ažuriranje e registra svinja na gazdinstvu, u što kraćem roku, a nakon završenog popisa gazdinstva vršiće se obeležavanje i registracija neobeleženih svinja, pod nadzorom veterinarskog inspektora;  2) zabrana premeštanja i prevoza svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno po putevima na gazdinstvu, kada takvo premeštanje i prevoz odobri veterinarski inspektor.  Navedena zabrana se ne primenjuje ako se svinje prevoze drumskim ili železničkim saobraćajnicama bez istovara ili zaustavljanja. Od navedene zabrane može da se odstupi kada se svinje za klanje dopremaju izvan zaraženog područja u klanicu koja se nalazi u zaraženom području na hitno klanje:  3) Čišćenje, dezinfekcija i po potrebi dezinsekcija, što je pre moguće nakon kontaminacije, kamiona. drugih vozila i opreme koji se koriste za prevoz svinja, drugih životinja ili materijala koji mogu da  budu kontaminirani (kao što su leševi, stočna hrana, stajnjak i drugo). Kamion ili vozilo, koji su upotrebljeni za prevoz svinja ne smeju da napuste zaraženo područje dok se ne očiste i dezinfikuju i dok ih veterinarski inspektor ne pregleda i ponovo odobri za prevoz;

4) Zabrana ulaska i izlaska drugih domaćih životinja na i sa gazdinstva bez odobrenja veterinarskog inspektora;

5) Prijavljivanje veterinarskom inspektoru, bez odlaganja, svake obolele ili uginule svinje sa gazdinstva, koji nalaže odgovarajuća ispitivanja;

6) Zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjaskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

7) Zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva na kome se drže dok ne protekne najmanje 40 dana od sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, po potrebi i dezinsekcije zaraženih gazdinstva. Nakon 40 dana, u skladu sa posebnim uslovima veterinarski inspektor može da odobri premeštanje svinja sa gazdinstva, kako bi se prevezle direktno u:

– klanicu, na hitno klanje, ako je moguće u zaraženom ili ugroženom području, objekat za neškodljivo uklanjanje leševa ili odgovarajuće mesto gde se svinje odmah uništavaju, a njihovi leševi neškodljivo uklanjaju pod nadzorom veterinarskog inspektora, – druge objekte koji se nalaze u zaraženom području, u posebnim slučajevima;

Veterinarski inspektor može da odobri da se svinje prevezu direktno u klanicu pod uslovom da: – se obavesti veterinarski inspektor odgovoran za klanicu o upućivanju svinja i da se po prispeću svinja u klanicu o tome obavesti veterinarski inspektor koji je odobrio upućivanje svinja na klanje; da se po dolasku u klanicu svinje drže i kolju odvojeno od drugih svinja; – veterinarski inspektor tokom ante i post mortem pregleda koji se obavlja na klanici ne ustanovi simptome koji ukazuju na afričku kugu svinja. Meso mora da se pošalje tako da se pošiljka zapečati pre otpreme i ostane zapečaćena tokom prevoza se svežo meso svinja preradi ili obeleži specijalnom oznakom i obradi odvojeno u objektima koje za tu svrhu odredi ministarstvo;

Kada mere zbog novih žarišta traju duže od 40 dana pa je zbog toga ugrožena dobrobit životinja ili su se pojavili drugi problemi u držanju svinja na zahtev vlasnika, veterinarski inspektor može da odobri premeštanje svinja sa nekog gazdinstva u zaraženom području u skladu sa posebnim propisom.

7) Veterinarski inspektor može da odobri klanje svinja na gazdinstvu za sopstvene potrebe u zaraženom području, na zahtev vlasnika/držaoca svinja u skladu sa posebnim propisom i pod sledećim uslovima: Da je vlasnik gazdinstva u zaraženom području koji ima nameru da izvrši klanje svinja radi proizvodnje mesa za sopstvene potrebe, najavio najmanje 24 časa ranije klanje veterinarskoj organizaciji koja sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja u zaraženom području na kojem se gazdinstvo nalazi;

Da su obezbeđene potrebne biosigurnosne mere prilikom klanja svinja (mesto klanja na ograničenom prostoru, čišćenje i dezinfekcija, uslovi za neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na gazdinstvu i mere sprečavanja prenošenja i iznošenja potencijalno infektivnog materijala); Da se klanje svinja vrši uz prisustvo veterinara iz nadležne veterinarske organizacije koji će potvrditi da su svinje namenjene za klanje isključivo zdrave životinje koje ne pokazuju nikakve simptome bolesti, što je ekvivalentno ante mortem pregledu životinja na klanici;

Da je veterinarski inspektor obavešten od strane veterinara da su ispunjeni svi potrebni uslovi za klanje. Pre klanja na gazdinstvu, dostaviće se uzorak u laboratoriju radi dijagnostičkog ispitivanja na Afričku kugu svinja. Izuzetno, ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće uzorkovati, dostaviti ili obraditi uzorke ante mortem (krv živih životinja), može se dozvoliti klanje na gazdinstvu uz uzorkovanje post mortem.

Meso svinja zaklanih na gazdinstvu za sopstvene potrebe ne sme se koristiti niti otuđivati i mora ostati na gazdinstvu do dobijanja rezultata dijagnostičkog ispitivanja na Afričku kugu svinja. Ukoliko je rezultat negativan, veterinar će vlasniku/držaocu svinja dozvoliti korišćenje mesa i to tome obavestiti nadležnog veterinarskog inspektora, a ako se dobije pozitivan rezultat na Afričku kugu svinja postupiće se u skladu sa posebnim propisima.

8) Zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja sa gazdinstava koja se nalaze u zaraženom području;

9) Primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva u zaraženom području u cilju smanjenja rizika od širenja virusa afričke kuge svinja uključujući i obavezno držanje svinja u ograđenom objektu/ prostoru, odnosno zabranu držanja svinja na otvorenom; 10) Zabrana upotrebe pomija u ishrani svinja;

11) Ubijanje i klanje domaćih svinja na gazdinstvima, a na osnovu analize rizika i u skladu sa epizootiološkom situacijom u cilju sprečavanja širenja bolesti;

12) Držanje svih svinja na gazdinstvu u zatvorenim objektima, osim određenih vrsta svinja koje zahtevaju posebne uslove držanja u ograđenim prostorima, a radi sprečavanja kontakta sa svinjama sa drugih gazdinstava i/ili divim svinjama;

12 a) Ubijanje svinja ukoliko se drže slobodno (na ispaši), odnosno ukoliko se ne ispunjavaju uslovi iz podtačke 12) tačke IV ovog rešenja;

13) Zabrana ponovnog naseljavanja svinja na gazdinstvima na kojima je izvršena depopulacija u periodu trajanja mera na području proglašenim zaraženim od afičke kuge svinja kod domaćih odnosno divljih svinja.

V  Ha  UGROŽENOM području, radi sprečavanja pojave afričke kuge svinja sprovodiće se sledeće mere:

1) Popis svih gazdinstava na kojima se drže svinje;

2) Obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja;

3) Zabrana premeštanja i prevoz svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno putevima na gazdinstvima, kada takvo premeštanje i prevoz odobri veterinarski inspektor. Ova se zabrana ne primenjuje ako se svinje prevoze drumskim ili železničkim saobraćajnicama, bez istovara ili zaustavljanja ili ako svinje za klanje dolaze izvan ugroženog područja na hitno klanje u klanicu koja se nalazi u ugroženom području;

4) Čišćenje i dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija kamiona i drugih prevoznih sredstava i opreme koja je korišćena za prevoz svinja, drugih životinja ili materijala koji mogu da budu kontaminirani (npr. leševi, hrana za životinje, stajnjak i drugo), što je pre moguće nakon kontaminacije. Prevozna sredstva korišćena za prevoz svinja ne mogu da napuste ugroženo područje ako nisu prethodno očišćena i dezinfikovana;

5) Zabrana ulaska i izlaska na gazdinstvo i sa gazdinstva svim životinjama, bez odobrenja veterinarskog Inspektora;

6) Zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjaskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

7) Prijava veterinarskom inspektoru, bez odlaganja, svih obolelih ili uginulih svinja sa gazdinstva, koji nalaže odgovarajuća ispitivanja;

8) Zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva, dok ne protekne najmanje 30 dana od sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije zaraženog gazdinstva, u skladu sa posebnim propisom;

9) Klanje svinja na gazdinstvu za sopstvene potrebe u ugroženom području vrši se u skladu sa podtačkom 7a, tačka IV ovog rešenja;

10) Zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja sa gazdinstava koja se nalaze u ugroženom području;

11) Primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva u ugroženom području u cilju smanjenja rizika od širenja virusa afričke kuge svinja.

12) Zabrana upotrebe pomija u ishrani svinja;

13) Ubijanje i klanje domaćih svinja na gazdinstvima, a na osnovu analize rizika i u skladu sa epizootiološkom situacijom u cilju sprečavanja širenja bolesti;

14) Držanje svih svinja na gazdinstvu u zatvorenim objektima, osim određenih vrsta svinja koje zahtevaju posebne uslove držanja u ograđenim prostorima, a radi sprečavanja kontakta sa svinjama sa drugih gazdinstava i/ili divim svinjama;

14 a) Ubijanje svinja ukoliko se drže slobodno (na ispaši), odnosno ukoliko se ne ispunjavaju uslovi iz  podtačke 14) tačke V ovog rešenja.

 

VI Mere na zaraženom i ugroženom području primenjuju se u skladu sa posebnim propisom, najmanje dok se:

– Ne obavi čišćenje, dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija poslednjeg zaraženog gazdinstva;

– Svinje na gazdinstvima ne pregledaju i laboratorijski ne ispitaju, odnosno dok se ne sprovede uzimanja uzoraka i testiranje kojim omogućuje isključivanje virusa afričke kuge svinja na predmetnim gazdinstvima.

Period trajanja mera zabrane i ograničenja u zaraženom i ugroženom (restriktivnom) području koji iznosi 40 dana od poslednjeg slučaja AKS, može se skratiti u skladu sa posebnim propisom, odnosno u skladu sa Naredbom, ako se ove mere odnose na farme zatvorenog tipa u restriktivnom području, na osnovu procene rizika, u skladu sa rezultatima molekularnih ispitivanja i kliničkih pregleda i ako su sprovedene mere kontrole i nadzora na AKS na farmi zatvorenog tipa. Ovaj period trajanja mera zabrane i ograničenja prometa svinja na farmama zatvorenog tipa ne može biti kraći od 15 dana, odnosno trajanja perioda monitoringa/nadzora na AKS u skladu sa propisima i standardima Evropske unije i WOAH. Ako se ovo odstupanje u trajanju mera primenjuje na premeštanje i upućivanje svinja sa farme zatvorenog tipa na druga gazdinstva ili u klanicu za vreme trajanja mera u zaraženom i ugroženom području na kojem se farma nalazi, po prispeđu na drugo gazdinstvo ili na klanje u zaraženom i ugroženom području ili izvan njega, gazdinstvo ili klanica prispeća se stavlja pod službeni nadzor u istom periodu od najmanje 15 dana nakon prijema pošiljke.

Period trajanja mera zabrane i ograničenja prometa svinja koji ne može biti kraći od 15 dana, može se primeniti i u kanalisanim kontrolisanim sistemima proizvodnje, na osnovu procene rizika, u slučajevima kada se određene faze proizvodnje sprovode prema unapred utvrđenom planu, odnosno kada se svinje dopremaju i otpremaju sa/na farme/gazdinstva u cilju završetka jedinstvenog proizvodnog ciklusa.

Ovakva gazdinstva/farme u kanalisanom sistemima proizvodnje mogu se smatrati farmama zatvorenog tipa i stavljaju se pod službeni nadzor za vreme trajanja proizvodnog ciklusa

 

 

Više o bolesti Afričke Svinjske Kuge informisati se OVDE

Resenje AKS mesto Ritopek 323-02-00007-2023-05-141_230810_163748

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka