Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности

Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности врши послове:
који се односе на планирање, припрему и извршење буџета општине, локалне јавне приходе и расходе;
трезор општине – финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контрола расхода буџета, управљање дугом, буџетско рачуноводство, извештавање и управљање финансијским информационим системом, надзор над коришћењем буџетских средстава, финансијско- рачуноводствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контрола новчаних докуманата и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и других евиденција по корисницима, усаглашавање потра- живања обавеза.

Одељење врши послове
који се односе на признавање права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,
поверене послове из ове области и остваривање права већег обима од оних утврђених законом;
поверене послове из области приватног предузетништва;
послове у области друштвених делатности који нису у надлежности републике и града: административно-технички послови у вези са стипендирањем ученика и студената, одређени послови везани за разврставање деце ометене у развоју, послови у области образовања – старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа, послови везани за праћење уписа у први разред основне или специјалне школе, редовно похађање наставе у наведеним школама, покретање прекршајног поступка против родитеља односно старатеља, у складу са законом, утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце за време остваривања образовно-васпитног рада, у сарадњи са школама, послови који се односе на положај младих – учешће у спровођењу стратегије и акционог плана за младе са територије општине;
праћење стања у области здравства;
културе – подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма;
физичке културе и социјалне заштите.

Одељење врши одређење послове у области пољопривреде
– спровођење мера заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта;
водопривреде;
индустрије;
занатства;
трговине;
снабдевање тржишта;
туризма
и врши и друге поверене послове на основу закона и других прописа.

 

Руководилац одељења за финансије, привреду и друштвене делатности:
Митровић Драгослава, дипл.економиста

Шеф одсека за финансије, привреду и друштвене делатности:

Шеф одсека за послове јавних набавки:
Матијашевић Јелена, дипл.економиста

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ЗА 2023

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.10 – 31.10.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.09 – 30.09.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.08 – 31.08.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.07 – 31.07.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.06 – 30.06.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.05 – 31.05.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.04 – 30.04.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.03 – 31.03.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.02 – 28.02.2022.
ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.01 – 31.01.2022.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА 01.01 – 31.12.2021.

 

Грађански водич кроз буџет за 2022. годину
Грађански водич кроз буџет за 2021. годину
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину
Грађански водич кроз буџет за 2018. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак примене и доношења буџета Градске општине Гроцка за 2022. годину

01-09 2018-Деветомесечни извештај
01-06 2018-Шестомесечни извештај

 

Одлука о завршном рачуну за 2017
Извештај о остварењу – Завршни рачун 2017

 

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка