JAVNI POZIV za dodelu pomoći za nabavku hrane za najugroženije porodice izbeglica i IRL na teritoriji GO Grocka

0

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za dodelu Pomoći, koja se podnosi u Gradskoj opštini Grocka, podnosilac prijave uz zahtev dostavlja i sledeće dokaze:
– fotokopije važećih izbegličkih/raseljeničkih legitimacija (obavezno za podnosioca prijave):
– fotokopije ličnih karata Republike Srbije (očitane ukoliko su u pitanju biometrijske karte sa čipom) za sva lica starija od 16 i više godina (ne odnosi se na lica koja imaju važeće izbegličke legitimacije):
– važeća prijava boravišta na teritoriji Gradske opštine Grocka (obavezno za podnosi ca prijave koji je evidentiran kao interno raseljeno lice);
– dokaz o prihodima za sve punoletne članove domaćinstva i to: potvrda poslodavca o visini neto zarade za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, potvrda PIO FONDA da lice ostvaruje/ne ostvaruje pravo na penziju, overena lična izjava kod nadležnog organa da lice ostvaruje ili ne ostvaruje prihode;
medicinska dokumentacija ne starija od godinu dana;
– rešenje nadležnog organa o smanjenom ili potpunom gubitku radne sposob11osti/telesnom oštećenju/smetnjama u razvoju
– žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj Centra za socijalni rad i
jednoroditeljske porodice: potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva: presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod Javnog beležnika da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, a da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima. a da. u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu.
Navedeni dokazi podnose se u fotokopiji, a Komisija ima pravo da od podnosioca zahteva na uvid originalna dokumenta.

Prijave sa dokumentacijom se podnose, u roku od 30 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva. na oglasnoj tabli i internet prezentacijama Gradske opštine Grocka od 18.01.2024. godine. a najkasnije do 15.02.2024. godine.

Detaljnije u JAVNOM POZIVU.

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka