ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

Председник градске општине Гроцка, на основу чл.57.тачка 10. Статута градске општине Гроцка („Сл.лист града Београда“ бр.42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), члана 38. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС’, број 51/09 и 99/2011 – др. закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавноr интереса која реализују удружења („Службени гласник РС’, бр.16/2018), члана 6. Одлуке о начину финансирања програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр.52/21) и Одлуке о буџету општине Гроцка за 2021. годину („Службени лист rрада Београда“ бр. 158/20 и 52/21), дана 19.08.2021.године расписује:

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У 2021. ГОДИНИ
ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ГРОЦКА
Конкурси се расписују за доделу средстава из буџета Градске општине Гроцка за 2021. годину из области безбедности саобраћаја. Циљ финансирања је унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Гроцка:

ПРВИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ГРОЦКА

Области конкурса, намена и износ средства
Средства су намењена за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и могу да се користе за реализацију програма и пројеката за области:

1. Саобраћајне едукације – унапређења саобраћајног васпитања и образовања у нижим разредима основних школа на територији ГО Гроцка;

Износ средстава планиран за ову намену, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Гроцка 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 158/20 и 52/21), износи 2.000.000,00 динара.

ДРУГИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ГРОЦКА
Области конкурса, намена и износ средства

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и могу да се користе за реализацију програма и пројеката за области:

1. Саобраћајне едукације – унапређења саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама на територији ГО Гроцка;

Износ средстава планиран за ову намену, у складу са Одлуком о буџету Градске општине Гроцка 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 158/20 и 52/21), износи 1.000.000,00 динара.

1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ финансирања оба програма/пројеката удружења из области безбедности саобраћаја је унапређење безбедности саобраћаја на територији Градске општине Гроцка.
Посебни циљ финансирања програма је саобраћајна едукација, тј. унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији ГО Гроцка.

2. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА

Право учешћа на конкурсима имају:

За Први конкурс

– удружења грађана која су уписана у регистар надлежног органа у складу са законом, која су регистрована најмање шест месеци пре расписивања конкурса и која програм и пројекат реализују на територији Градске општине Гроцка. Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта и програма на једном конкурсу.

За Други конкурс

– удружења грађана која су уписана у регистар надлежног органа у складу са законом, која су регистрована најмање шест месеци пре расписивања конкурса и која програм и пројекат реализују на територији Градске општине Гроцка. Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта и програма на једном конкурсу.

ФОРМАЛНИ УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА

Подносиоци програма/пројеката достављају своје пријаве на конкурсе са прописаном конкурсном документацијом у предвиђеном року Комисији. Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 30.09.2021.године.
Пријава на конкурс се подноси Комисији на посебном образцу који је саставни део конкурсне документације и треба да садржи:
– Пријавни образац
– Oбразац описа програма и пројекта
– Oбразац буџета
– Образац плана активности
– Оверену фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора) или Статута
– Писану изјаву одговорног лица да ће додељена средства бити наменски утрошена
– Биографију кординатора пројекта и кључних стручњака

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

OCHOBHA МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА:

Мерила
Административна провера
Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из два дела:
1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају критеријуме постављене у одлуци, да ли је трајање у складу са правилима конкурса.
Критеријуми:
1. Финансијски и оперативни капацитет- Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта) Максимално 5 бодова
2. Релевантност – квалитет пројекта- Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? Максимално 10 бодова
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? Максимално 5 бодова
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? Максимално 5 бодова
3. Методологија- Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Максимално 5 бодова
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? Максимално 5 бодова
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ћe бити 1 Максимално 5 бодова
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? Максимално 5 бодова
4. Одрживост пројекта- Да ли ћe активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Максимално 5 бодова
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? Максимално 5 бодова
5. Буџет и рационалност трошкова- Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Максимално 5 бодова
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори? Максимално 5 бодова
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Максимално 5 бодова
Максимални укупни резултат 70 бодова.

V ПРИЈАВА НА КОНКУРСЕ
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Градске општине Гроцка или шаље поштом на адресу: Градска општина Гроцка, Комисија за координацију безбедности саобраћаја на територији ГО Гроцка, Булевар ослобођења бр.39, 11306 Гроцка.
У оба случаја, у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:
– Градска општина Гроцка
– Комисија за координацију безбедности саобраћаја на територији ГО Гроцка, адреса: Булевар ослобођења бр.39, Гроцка, са назнаком „За јавни конкурс – НЕ ОТВАРАТИ“

На задњој страни:
– Назив и адреса подносиоца пријаве

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) нeћe бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, односно као последњи дан 03.09.2021. године на писарници општине Гроцка или уколико се документације шаље путем поште, разматраће се програми/пројекти са жигом поште од 03.09.2021. године.

Пријава се подноси на Пријавном обрасцу који можете преузети на писарници градске општине или са званичне интернет странице www.grocka.rs. .

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ћe се сматрати неисправним.
За додатне информације на располагању је број телефона: 011/8501-312, локал 215, контакт особа Ивана Тошић Колаковић.

ИНФОРМИСАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА

Извештај Комисије са прелиминарном ранг листом са бодовима изабраних програма и пројеката удружења грађана који ће се финансирати и суфинансирати из буџета Градске општине Гроцка у 2021. ћe бити објављен на званичној интернет презентацији општине www.grocka.rs. и на огласној табли ГО Гроцка.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.
– Учесници Конкурса имају право приговора Већу градске општине Гроцка на извештај Комисије са прелиминарном ранг листом у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Веће доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.
– По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће израдити Предлог одлуке са коначном ранг листом која садржи све податке о поднетим и изабраним пројектима који ће се финансирати или суфинансирати из буџета Градске општине Гроцка.
– Предлог одлуке са коначном ранг листом се доставља председнику Градске општине Гроцка на усвајање и доношење Одлуке за доделу средстава.
– Одлуку о избору програма/пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Гроцка на основу коначне ранг листе доноси председник Градске општине Гроцка, након чега закључује уговоре о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења.

Сви кандидати се могу информисати о коначним резултатима конкурса са образложењем на огласној табли Градске општине Гроцка и на званичној интернет презентацији Градске општине Гроцка www.grocka.rs.. Исти документ ћe бити достављен свим учесницима конкурса (личним прузимањем, е-mailom или поштом).

 

1.zahtev-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata

2.opis-programa-i-projekta-–-aktivnosti

3.-plan-aktivnosti-za-navedeni-program-–-projekat-udruženja

4.-budzet-tabela (1)

 

Додато 07.09.2021:

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА

Додато 16.09.2021.

ODLUKA O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUZENJA

 

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка