JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

 

 Veće gradske opštine Grocka, na sednici održanoj dana 01. marta 2023. godine na osnovu člana  95. stav 1.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“,br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-dr.zakon, 95/2018-dr.zakon, 86/2019-dr.zakon, 157/2020-dr.zakon i 123/2021-dr.zakon), člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“,br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 11. stav 3., člana 12. stav 2. i člana 13. Uredbe za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“,br. 95/2016 i 16/2022), Uredbe o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 132/22), člana 85. stav 5. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013, 7/2016-odluka US i 60/19) i člana 5. tačka 11. Poslovnika o radu Veća GO Grocka br. 110-4 od 01.07.2010.god. i br. 110-1 od 02.12.2014.godine  oglašava

 

JAVNI  KONKURS

 

ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

          I/ Organ u kome se položaj popunjava:

Uprava gradske opštine Grocka.

 

          II/ Položaj koji se popunjava:

Načelnik Uprave gradske opštine Grocka- položaj u I grupi.

 

         III/ Trajanje rada na položaju i mesto rada:

                 Rad na položaju načelnika Uprave gradske opštine Grocka traje pet godina, a mesto rada je gradske opštine Grocka, ul. Bulevar oslobođenja br. 39.  

 

          IV/ Opis posla  i uslovi:

                 Opis posla:

Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadataka, obezbeđuje funkcionisanje Uprave opštine kao jedinstvenog organa, stara se o obezbeđivanju uslova rada, u skladu sa Zakonom, predlaže opšte akte iz oblasti radnih odnosa, donosi pojedinačne akte o pravima i obavezama iz radnog odnosa zaposlenih, vrši disciplinska i druga ovlašćenja prema zaposlenima u Upravi opštine, rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Uprave opštine, rešava o izuzeću službenog lica u Upravi opštine, predlaže Pravilnik o organizaciji i sistematizacija radnih mesta  u Upravi gradske opštine, raspoređuje načelnike unutrašnjih organizacionih jedinica i ostale zaposlene, odlučuje o rasporedu službenih zgrada i službenih prostorija koje koriste organi opštine i Uprava opštine, uz saglasnost predsednika opštine i vrši i druge poslove koji su mu zakonom, statutom opštine i drugim aktima stavljeni u nadležnost.

                 Uslovi:

 • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
 • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akadamskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • da ima položen državni stučni ispit;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

        V/ Prijava na javni konkurs sadrži:

 • ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja,kontakt telefon, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima.

Prijava na javni konkrs mora biti svojeručno potpisana.

 

      VI/ Dokazi koji se prilažu uz prijavu za javni konkurs:

 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • diploma o stručnoj spremi;
 • uverenje nadležnog organa da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rešenje ili drugi akt iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečano radno iskustvo);
 • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);
 • potvrda ili uverenje kojim a se dokazuje da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za kandidate koji su već zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine ili državnom organu).

 

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji.

 

         VII/ Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata:

          U postupku za izbor načelnika Uprave gradske opštine Grocka, konkursna komisija vrši ocenjivanje stručne osposobljenosti za rad na položaju, proverom opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija – Uredba o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 132/22).

Izborni postupak za službenička radna mesta sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija i završni razgovor sa kandidatom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Opšte funkcionalne kompetencije koje se proveravaju:

–        Organizacija i rad organa autonomne pokrajine/lokalne samouprave u Republici Srbiji- provera se vrši usmenom simulacijom;

–        Digitalna pismenost- provera se vrši praktičnim radom na računaru;

–        Poslovna komunikacija- provera se vrši usmenom simulacijom;

Provera opšte funkcionalne kompetencije vrši se proverom znanja iz oblasti Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“,br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-dr.zakon, 95/2018-dr.zakon, 86/2019-dr.zakon, 157/2020-dr.zakon i 123/2021-dr.zakon),

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije), i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da prilikom prijave dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Ukoliko Komisija, na osnovu priloženog dokaza, utvrdi da kandidat poseduje veštinu na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu,  kandidat će biti oslobođen provere ove kompetencije.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

–        Posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada organizacija poslova (poslovi rukovođenja,normativni poslovi) – provera se vrši usmenom simulacijom;

–        Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku; Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o lokalnim izborima) – provera se vrši usmenom simulacijom;

    

    VIII/  Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

         

       Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana, a počinje prvog narednog dana od dana oglašavanja konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji GO Grocka i na oglasnoj tabli gradske opštine Grocka.

Prijave na javni konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova, podnosi se preporučenom pošiljkom putem pošte ili preko pisarnice Uprave gradske opštine Grocka sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Uprave gradske opštine Grocka, Uprava gradske opštine Grocka, ul. Bulevar oslobođenja br. 39, 11306  Grocka.

 

        IX/ Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

      Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Mirjana Nikolić, tel. 011/8501-312, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

 

        X/ Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom  stručnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“,br. 18/2016, 95/2018-autentično tumačenje i 2/2023-odluka US) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Navedeni izjavu moguće je preuzeti na internet stranici gradske opštine Grocka www.grocka.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

 

        XI/ Objavljivanje javnog konkursa:

Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika uprave objavljuje se na internet stranici gradske opštine Grocka www.grocka.rs.  i na oglasnoj tabli gradske opštine Grocka.

Obaveštenje o javnom konkursu sa adresom internet stranice gradske opštine Grocka na kojoj je javni konkurs objavljen, biće objavljeno u dnevnim novinama  “INFORMER“.

 

IZJAVA

nač.uprave konkurs 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka