Издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине
-Доказ о праву коришћења објекта; за киоске и мање монтажне објекте копија одобрења о постављању привременог објекта као и оверен Елаборат микролокацијске разраде, у складу са важећим Планом.
-Решење о оснивању радње / предузећа са ПИБ-ом, матичним бројем и бројем рачуна
-Скицу локације у шест примерака, урађену од стране СТРУЧНОГ ЛИЦА које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области друмског саобраћаја са свим околним објектима, саобраћајницама, зеленим и осталим површинама
-Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 250 дин.
Рачун број: 840-742221843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Градска административна такса: 250 дин.
Рачун број: 840-742241843-03
Број модела: 97
Позив на број: 50-501
Градска административна такса: 3400 дин.
Рачун број: 840-742241843-03
Број модела: 97
Позив на број: 27-501-08
Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде PDF
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2021 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка