Izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine

Potrebna dokumentacija:
-Popunjen Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzeće javne površine
-Dokaz o pravu korišćenja objekta; za kioske i manje montažne objekte kopija odobrenja o postavljanju privremenog objekta kao i overen Elaborat mikrolokacijske razrade, u skladu sa važećim Planom.
-Rešenje o osnivanju radnje / preduzeća sa PIB-om, matičnim brojem i brojem računa
-Skicu lokacije u šest primeraka, urađenu od strane STRUČNOG LICA koje poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti drumskog saobraćaja sa svim okolnim objektima, saobraćajnicama, zelenim i ostalim površinama
-Dokaz o plaćenim taksama

Opštinska administrativna taksa: 250 din.
Račun broj: 840-742221843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 62-012
Gradska administrativna taksa: 250 din.
Račun broj: 840-742241843-03
Broj modela: 97
Poziv na broj: 50-501
Gradska administrativna taksa: 3400 din.
Račun broj: 840-742241843-03
Broj modela: 97
Poziv na broj: 27-501-08
Mesto nabavke obrasca: Pisarnica GO Grocka ili preuzmite ovde PDF
Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica GO Grocka
Mesto rešavanja predmeta: Odeljenje za građevinsko-urbanističke i komunalno-stambene poslove Opštine Grocka
Rad sa strankama:
– sredom od 08.00 do 15.00
– prijem stranaka kod načelnika Odeljenja: svakog radnog dana od 10.00-12.00
Telefon za informacije: 8501-312 lok. 273
Radno vreme Info pulta: 07.30-15.30

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka