Уверење о слободном брачном стању

Одељење: Секретаријат за управу ГУ Града Београда
Одсек: Гроцка

Потребна документација:
– Документа за оверу – најмање 2 примерка
– Важећа лична карта, а за странце важећи пасош
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Један примерак остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 1230 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Место предаје документације: канцеларија матичара

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 13 12 локал 295

Напомена:
Уверење се издаје на лични захтев или родитељима, остали морају имати оверено овлашћење.

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка