Промена личног имена малолетног детета

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка
Потребна документација:

-Захтев за промену личног имена малолетног дедета

-Извод из матичне књиге рођених за дете

-Уверење о држављанству за дете

-Извод из матичне кљине венчаних за родитеље ,односно извод из матичне књиге рођених за мајку,ако је дете рођено ван брака

-Доказ о пребивалишту за родитеље и дете (издаје ГСУП Београд,Љермонтова 12а)

-Пресуда о утврђивању –оспоравању очинства или записник о признавању очинства

-Изјава-сагласност родитеља за промену презимена

-Доказ о уплаћеној такси
Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:

Документа се предају у оргиналу и не могу бити старија од 6 месеци

Републичка административна такса: 820 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Место предаје документације: шалтери

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 20 82

Напомена:

Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.

По Породичном закону презиме детету се може променити утврђивањем или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем.

Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на промену личног имена (лично име је име и презиме).

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка